Registrerade studenter på yrkesexamensprogram

Antal studenter som varit förstagångs- eller fortsättningsregistrerade på en kurs som ingår i ett program som normalt leder till en viss yrkesexamen.

Yrkesexamina specificeras i examensordningen (SFS 1993:100 bilaga 2). Uppgifterna avser termin och kan inte summeras till läsår eller budgetår eftersom individer då kan dubbelräknas. En student kan också förekomma på mer än ett program och summering utanför databasen medför risk för dubbelräkning av studenter

Uppgifterna lämnas ifrån respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter.

Individer som deltar i uppdragsutbildning, basår, preparandutbildning i svenska eller kvalificerad yrkesutbildning ingår inte i dessa uppgifter.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om registrerade studenter på yrkesexamensprogram