Utresande studenter

Antal från Sverige utresande studenter per läsår fördelat på lärosäte, grupp och land. Land visas endast för gruppen utbytesstudenter och avser det land som utbyte sker med.
Utresande studenter är svenska studenter som åker utomlands för att studera. Gruppen består utbytesstudenter och freemover-studenter. Utbytesstudenter deltar i utbytesprogram som anordnas av svenska och utländska universitet och högskolor. Freemover-studenter ordnar sina studier på egen hand och har studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Uppgifter om utbytesstudenter rapporteras av högskolorna via deras studiedokumentationssystem Ladok sedan 1996. De högskolor som inte rapporterar in via Ladok har lämnat uppgifter om utbytesstudenter från och med början av 2000-talet.
Uppgifter om freemover-studenter rapporteras av CSN. Eftersom CSN inte har uppgifter om vilket svenskt lärosäte freemover-studenter tillhör så visas endast antalet utbytesstudenter vid fördelning på lärosäte. Freemover-studenter som reser utomlands för att studera utan studiemedel från CSN ingår inte i statistiken.

I tidigare statistiska publiceringar, från läsåret 2014/15 och bakåt, har svenska studenter som läser språkkurser utomlands ingått bland utresande studenter. Innan höstterminen 2015 klassificerades alla språkkurser som utbildning på eftergymnasial nivå, där huvuddelen dock inte gavs på högskolenivå. CSN ändrade nivåkodningen inför höstterminen 2015 och nu bedömer de innehållet i språkkurserna utefter om det är studier på gymnasienivå eller eftergymnasial nivå som ger högskolepoäng och bedrivs vid universitet och högskola. Därmed ingår inte längre de studenter som läser språkkurser som klassas som gymnasial nivå i redovisningen för något läsår.

Uppgifterna lämnas från respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om internationell studentmobilitet per utresande studenter