Inresande utbytesstudenter per program

Antal inresande utbytesstudenter till Sverige per läsår fördelat på lärosäte, utbytesprogram och land.

Uppgifter om utbytesprogram redovisas i tre grupperingar. Bilaterala program är ordnade inom ramen för samarbetsavtal mellan enskilda svenska och utländska universitet och högskolor. EU-program har EU inrättat för att höja kvaliteten och stärka den europeiska dimensionen inom den högre utbildningen, exempelvis Erasmus+ för studier och praktik i Europa (till EU-länderna samt Norge, Island, Liechtenstein, Makedonien och Turkiet). Det finns också ett begränsat antal Erasmusstipendier för studier i princip i samtliga övriga länder i världen. Nordplus är Nordiska ministerrådets ramprogram för samarbete mellan de fem nordiska länderna, de självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland, samt de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen.

Uppgifter om land avser för utbytesstudenter det land som utbytet sker med.
Av röjandeskäl visas inga uppgifter om antalet understiger 5 personer.

Uppgifterna lämnas från respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om internationell studentmobilitet per inresande utbytesstudenter per program