Inresande studenter

Antal inresande studenter till Sverige per läsår fördelat på lärosäte, grupp och land. Omfattar samtliga inresande studenter som studerar vid ett svenskt lärosäte. Dessa studenter delas in i två grupper: utbytesstudenter som deltar i ett utbytesprogram vid svenska universitet och högskolor och freemover-studenter som anordnar sina studier i Sverige på egen hand. I gruppen inresande studenter ingår även studenter som studerar på distans från ett annat land.

Uppgifter om land avser för utbytesstudenter det land som utbytet sker med. För freemover-studenterna avser det medborgarskapsland de studenter som angivit studier som grund för bosättning hos Migrationsverket och där beslutet om uppehållstillstånd
är fattat mindre än två år innan studierna påbörjades, alternativt födelseland för de studenter som invandrat mindre än sex månader innan studiestarten. Okänt land anges då uppgift saknas, exempel kan vara studenter från övriga Norden eller ett EU/EES-land.
Av röjandeskäl visas inga uppgifter om antalet understiger 5 personer.

Uppgifterna lämnas från respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om internationell studentmobilitet per inresande studenter