Helårsstudenter (HST) i distansutbildning per studieform och utbildningsnivå

Antalet helårsstudenter (HST) i distansutbildning per studieform, utbildningsnivå och läsår. Helårsstudenter är en heltidsekvivalent av registrerade studenter (se även förklaring nedan). Uppgiften är fördelad per studieform och utbildningsnivå. Studieform utgörs av fristående kurser, generella program, konstnärliga program eller yrkesexamensprogram. Utbildningsnivå utgörs av grundnivå, avancerad nivå eller ej klassad nivå. Uppgiften avser all utbildning på distans på grundnivå och avancerad nivå. En student kan vara registrerade båda på distansutbildning och campusutbildning samtidigt, i denna uppgift ingår dock bara den del som avser distansutbildning.

Utbildningsnivå började användas från och med vårterminen 2008. Före dess redovisas alla helårsstudenter på ”Ej klassad nivå”. Efter vårterminen 2008 är betydelsen av ”Ej klassad nivå” de helårsstudenter i utbildning som inte går att hänföra till antingen grundnivå eller avancerad nivå.

Helårsstudenter utgörs av antalet studenter som är förstagångs- och fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängsomfattning under ett läsår dividerat med 60.

Uppgifterna lämnas ifrån respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter.

Individer som deltagit i uppdragsutbildning, basår, preparandutbildning i svenska eller kvalificerad yrkesutbildning ingår inte i dessa uppgifter.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om helårsstudenter (HST) i distansutbildning per studieform och utbildningsnivå