Helårsprestationer (HPR) per utbildningsnivå och ämnesgrupp

Antal helårsprestationer per utbildningsnivå och läsår. Uppgifterna är även fördelade enligt ämnesklassificeringen som utgörs av ämnesområde, ämnesdelområde och ämnesgrupp. Utbildningsnivå utgörs av grundnivå, avancerad nivå eller ej klassad nivå. Uppgiften finns endast för Ladok-anslutna lärosäten.

Utbildningsnivå började användas från och med vårterminen 2008. Före dess redovisas alla helårsstudenter på ”Ej klassad nivå”. Efter vårterminen 2008 är betydelsen av ”Ej klassad nivå” de helårsstudenter i utbildning som inte går att hänföra till antingen grundnivå eller avancerad nivå.

Helårsprestation utgörs av summan av avklarade högskolepoäng under ett läsår dividerat med 60.

Uppgifterna lämnas ifrån respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter.

Individer som deltagit i uppdragsutbildning, basår, preparandutbildning i svenska eller kvalificerad yrkesutbildning ingår inte i dessa uppgifter.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om helårsprestationer (HPR) per utbildningsnivå och ämnesgrupp