Examinerade per läsår

Antal examinerade per läsår. Uppgifterna redovisas efter examenskategori, som utgörs av generell examen, konstnärlig examen och yrkesexamen. Uppgifterna redovisas även efter examen och inriktning för de examina som har en sådan.

Examen utgörs av högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen med ämnesbredd, magisterexamen (4-årig examen på grundläggande nivå som togs bort ur examensordningen 2007), magisterexamen (1-årig examen som infördes 2007) och yrkesexamina enligt examensordningen (SFS 1993:100 bilaga 2). Kategorin konstnärliga examina infördes 2007 och består av konstnärlig högskoleexamen, konstnärlig kandidatexamen, konstnärlig magisterexamen och konstnärlig masterexamen. Kategorin äldre examina används för utbildningar som påbörjats före 1993/94.

Uppgifterna lämnas från respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll läggs uppgifterna in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till de uppgifter som presenteras här.

Uppgifterna är nettoräknade. Det innebär att en examinerad räknas en gång vid varje summeringsnivå. Exempelvis förekommer en person som under samma år har avlagt både en yrkesexamen och en generell examen en gång på totalnivån och en gång i examenskategorierna. Därmed summerar inte värdena för examenskategorierna till det totala antalet examinerade. Nettoräkningen gäller för varje summeringsnivå.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om examinerade per läsår