Doktorsexaminerade med tidigare forskarexamen enligt forskningsämnesindelning

Antal doktorsexaminerade per år som har en tidigare examen och fördelat enligt forskningsämne, se Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011.

Tidigare forskarexamen redovisas oberoende av vid vilken högskola eller inom vilket forskningsämne den är avlagd, utländska examina ska inte ingå. Tidigare examen delas upp i Licentiatexamen, doktorsexamen och ej tidigare examen.

En licentiatexamen är en examen inom forskarutbildning som omfattar minst 120 poäng (SFS 1993:100 bilaga 2 examensordning). En doktorsexamen är en examen inom forskarutbildning som omfattar 240 poäng, varav minst 120 poäng skall utgöra en avhandling (SFS 1993:100 bilaga 2 examensordning).

Uppgifterna finns fördelade på forskningsämne på 1-siffernivå från 1973 och fördelade på forskningsämne på 3- och 5-siffernivå från 2011.

Uppgifterna lämnas via respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje kalenderhalvår. Efter bearbetning och kontroll läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter. Ålder beräknas per den 31/12.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om doktorsexaminerade med tidigare forskarexamen enligt forskningsämnesindelning