Utländska doktorandnybörjare enligt forskningsämnesindelning

Antal utländska doktorandnybörjare per år och enligt forskningsämne, se Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011.

Doktorandnybörjare definieras som aktiva (minst 1 procent aktivitet).

Utländska doktorander är personer från andra länder som är antagna till och bedriver utbildning på forskarnivå i Sverige. De har antingen beviljats uppehållstillstånd för studier mindre än två år innan doktorandstudierna påbörjades eller så är de utrikes födda och har invandrat mindre än två år innan doktorandstudierna påbörjades.

Uppgifterna finns fördelade på forskningsämne på 1-siffernivå från 1997.

Uppgifterna lämnas via respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje kalenderhalvår. Efter bearbetning och kontroll läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter. Ålder beräknas per den 31/12.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om utländska doktorandnybörjare enligt forskningsämnesindelning