Licentiatexamina enligt forskningsämnesindelning

Antal licentiatexamina per år och fördelat enligt forskningsämne, se Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011.

En licentiatexamen är en examen inom forskarutbildning som omfattar minst 120 poäng (SFS 1993:100, bilaga 2 examensordning).

Uppgifterna finns fördelade på forskningsämne på 1-siffernivå från 1973 och fördelade på forskningsämne på 3- och 5-siffernivå från 2011.

Uppgifterna lämnas via respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje kalenderhalvår. Efter bearbetning och kontroll läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter. Ålder beräknas per den 31/12.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om licentiatexamina enligt forskningsämnesindelning