Doktorandnybörjare (helårs) enligt forskningsämnesindelning och per försörjningsform

Antal doktorandnybörjare (helårs) per år, försörjningsform och fördelat enligt forskningsämne, se Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011.

Helårsdoktorander är antalet doktorander i utbildning på forskarnivå omräknat utifrån uppgiven aktivitetsgrad till helårspersoner. Doktorandnybörjare definieras som aktiva (minst 1 procent aktivitet) som gör sin första termin vid lärosätet och inte primärt nybörjare i ämnet.

Försörjningsformer är indelade enligt följande:
- Anställning som doktorand (DTJ) vid ett universitet eller en högskola, oberoende av vem som finansierar anställningen.
- Annan anställning (än som doktorand) inom eget eller annat universitet/ högskola som innebär att utbildning på forskarnivå kan bedrivas inom anställningen (HTJ).
- Utbildningsbidrag (UBB)
- Företagsdoktorand, dvs. doktorand som är anställd vid ett företag (och får sin lön från företaget) och bedriver utbildning på forskarnivå inom anställningen (FTG).
- Anställning som läkare med utrymme att bedriva utbildning på forskarnivå inom anställningen (USL)
- Annan anställning utanför högskolan (än vid företag eller som läkare) som innebär att utbildning på forskarnivå kan bedrivas inom anställningen (AUH).
- Stipendier (STP)
- Övrigt – Försörjning saknas eller yrkesverksamhet utan anknytning till utbildningen på forskarnivå (ÖVR). Här anges exempelvis studiemedel alternativt försörjning saknas eller anställning som ej gäller utbildningen på forskarnivå, d.v.s. om försörjning enligt ovanstående alternativ saknas
- En doktorand kan vara finansierad med en eller flera försörjningsformer under samma kalenderhalvår.

Uppgifterna finns fördelade på forskningsämne på 1-siffernivå från 1973 och fördelade på forskningsämne på 3- och 5-siffernivå från 2011.

Uppgifterna lämnas via respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje kalenderhalvår. Efter bearbetning och kontroll läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter. Ålder beräknas per den 31/12.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om doktorandnybörjare (helårs) enligt forskningsämnesindelning och per försörjningsform