Tidsbegränsat anställda bland forskande och undervisande personal (%)

Uppgiften avser andel med tidsbegränsad anställning av all forskande och undervisande personal senaste kalenderår, exklusive forskarstuderande anställda som doktorander, i procent. Uppgiften avser heltidsekvivalenter. I den forskande och undervisande personalen ingår professorer, lektorer, meriteringsanställningar, adjunkter, annan forskande och undervisande personal med doktorsexamen samt annan forskande och undervisande personal utan doktorsexamen. I den forskande och undervisande personalen ingår därutöver personal inom anställningskategorierna administrativ personal, bibliotekspersonal, teknisk personal och arvodister som i sin anställning har forskande och/eller undervisande uppgifter.

Nyckeltalet är baserat på de uppgifter som lämnats ifrån respektive högskola. Efter bearbetning och kontroll av dessa uppgifter läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter.