Meriteringsanställda (heltidsekvivalenter)

Antal anställda heltidsekvivalenter med meriteringsanställning, fördelat efter typ av meriteringsanställning, forskningsämnesområde, forskningsämnesgrupp och kön.

Heltidsekvivalenter

Heltidsekvivalenter beräknas genom en summering av anställningens omfattning med hänsyn tagen till eventuell tjänstledighet. T.ex. om en person med en anställning på 50 % har tjänstledigt 50 %, blir antalet heltidsekvivalenter 0,25.

År

Uppgifterna avser oktober aktuellt mätår.

Typ av meriteringsanställning

Anställningskategorin meriteringsanställningar utgörs av tidsbegränsade anställningar som är avsedda att ge doktorsexaminerade möjlighet att meritera sig för en fortsatt karriär inom forskning och undervisning. Det finns tre olika typer av meriteringsanställningar; postdoktorer, biträdande lektorer och forskarassistenter. Därutöver finns ett fåtal övriga meriteringsanställningar.

Meriteringsanställningar har redovisats i statistiken från 2012 och framåt. För 2001–2011 har tidigare anställningskategorier kodats om, för att kunna visa antal meriteringsanställningar även för dessa år. Innan kategorin meriteringsanställningar infördes 2012 fanns kategorin forskarassistenter (som inkluderade biträdande lektorer) samt postdoktorer, som tidigare tillhörde kategorin annan forskande och undervisande personal.

Postdoktorer har funnits i sin nuvarande form sedan hösten 2008, när Arbetsgivarverket och fackliga företrädare slöt avtal om en tidsbegränsad anställning som postdoktor. Enligt avtalet kan universitet och högskolor anställa en postdoktor i högst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl.

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som antingen har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande vetenskaplig kompetens. En biträdande lektor får anställas tills vidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år, vilket bestäms av lärosätet före anställningen. Syftet med anställningen är att den anställda ska ha möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Forskningsämnesområde

Från och med 2012 redovisas forskningsämnesområden enligt Standard för svensk indelning av forskningsämnen. OBS! Imputerade värden för 2001­­–2011. Kan bara användas på aggregerad nivå. Forskningsämnesområdena Humaniora och Lantbruksvetenskap bytte 2016 namn och går sedan dess under benämningarna Humaniora och konst respektive Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin. I statistikdatabasen används genomgående de nya benämningarna, även för tidigare år.

Forskningsämnesgrupp

Från och med 2012 redovisas forskningsämnesgrupper enligt Standard för svensk indelning av forskningsämnen. Uppgifter redovisas inte per forskningsämnesgrupp 2001–2011.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistik/Meriteringsanställda (heltidsekvivalenter)