Personal (Individer) med forskarexamen

Antal anställda individer med forskarexamen fördelat på anställningskategori, kön och åldersgrupp.

Antal individer
En person kan bara räknas med en gång per anställningskategori och universitet/högskola. Om en person har anställning vid två högskolor räknas personen med en gång på varje högskola men bara en gång på den aggregerade nivån samtliga universitet/högskolor. Samma sak gäller om en person har två anställningar inom olika kategorier, då räknas personen med en gång för varje anställningskategori, men bara en gång på den aggregerade nivån samtlig personal.

Forskarexamen
Uppgift om forskarexamen (doktorsexamen, licentiatexamen respektive annan forskarexamen) tas fram genom en sambearbetning med registret Befolkningens utbildning.

En licentiatexamen är en examen inom forskarutbildning som omfattar minst 120 poäng. En doktorsexamen är en examen inom forskarutbildning som omfattar 240 poäng, varav minst 120 poäng skall utgöra en avhandling. Examina på forskarnivå regleras i högskoleförordningen (1993:100; bilaga 2 examensordning).

I ”annan forskarexamen” ingår främst utländska examina. Uppgifterna hämtas från en enkätundersökning som riktas till nyinvandrade och förs därefter in i registret Befolkningens utbildning.

Anställningskategorier
Från och med 2012 redovisas personalen i följande anställningskategorier: Professorer, Lektorer, Meriteringsanställningar, Adjunkter, Annan forskande och undervisande personal, Doktorander, Administrativ personal, Bibliotekspersonal, Teknisk personal och Arvodister. Meriteringsanställningar avser dem som är anställda som forskarassistenter, biträdande lektorer och postdoktorer.

Annan forskande och undervisande personal avser övriga anställda med forskande och undervisande uppgifter och består till stor del av forskare och forskningsassistenter.

Det som ändrats från 2012 är att kategorin meriteringsanställning har tillkommit. Den består av den tidigare kategorin forskarassistenter (som inkluderade biträdande lektorer) samt postdoktorer som tidigare tillhörde kategorin annan forskande och undervisande personal. Kategorin annan forskande och undervisande personal har ändrats och inkluderar sedan 2012 teknisk och administrativ personal med forskande eller undervisande arbetsuppgifter (dvs. anställningen har en koppling till ett forskningsämne), samt gäst- och timlärare.

I statistikdatabasen har anställningskategorierna 2001-2011 kodats om i enlighet med de anställningskategorier som används från 2012.

Åldersgrupper
Personalen är fördelad efter följande åldersgrupper: 16-34, 35-44, 45-49, 50-54, 55-59 samt 60 år och däröver.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistik/Personal (Individer) med forskarexamen