Forskande och undervisande personal med forskarexamen (heltidsekvivalenter), forskningsämnesindelning

Antal anställda heltidsekvivalenter inom den forskande och undervisande personalen med forskarexamen fördelat per forskningsämnesområde och forskningsämnesgrupp (se Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011), anställningskategori, kön och åldersgrupp.

Heltidsekvivalenter
Heltidsekvivalenter beräknas genom en summering av anställningens omfattning med hänsyn tagen till eventuell tjänstledighet. T.ex. om en person med en anställning på 50 % har tjänstledigt 50 %, blir antalet heltidsekvivalenter 0,25.

Forskarexamen
Uppgift om forskarexamen (doktorsexamen, licentiatexamen respektive annan forskarexamen) tas fram genom en sambearbetning med registret Befolkningens utbildning.

En licentiatexamen är en examen inom forskarutbildning som omfattar minst 120 poäng. En doktorsexamen är en examen inom forskarutbildning som omfattar 240 poäng, varav minst 120 poäng skall utgöra en avhandling. Examina på forskarnivå regleras i högskoleförordningen (1993:100; bilaga 2 examensordning).

I ”annan forskarexamen” ingår främst utländska examina. Uppgifterna hämtas från en enkätundersökning som riktas till nyinvandrade och förs därefter in i registret Befolkningens utbildning.

Forskningsämnesområde
Från och med 2012 redovisas forskningsämnesområden enligt Standard för svensk indelning av forskningsämnen. OBS! Imputerade värden för 2001-2011. Kan bara användas på aggregerad nivå.

Forskningsämnesområdena Humaniora och Lantbruksvetenskap bytte 2016 namn och går sedan dess under benämningarna Humaniora och konst respektive Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin. I statistikdatabasen används genomgående de nya benämningarna, även för tidigare år.

Forskningsämnesgrupp
Från och med 2012 redovisas forskningsämnesgrupper enligt Standard för svensk indelning av forskningsämnen.

Uppgifter redovisas inte per forskningsämnesgrupp 2001-2011.

Anställningskategorier
Från och med 2012 redovisas personalen i följande anställningskategorier: Professorer, Lektorer, Meriteringsanställningar, Adjunkter och Annan forskande och undervisande personal. Meriteringsanställningar avser dem som är anställda som forskarassistenter, biträdande lektorer och postdoktorer.

Annan forskande och undervisande personal avser övriga anställda med forskande och undervisande uppgifter och består till stor del av forskare och forskningsassistenter.

Det som ändrats från 2012 är att kategorin meriteringsanställning har tillkommit. Den består av den tidigare kategorin forskarassistenter (som inkluderade biträdande lektorer) samt postdoktorer som tidigare tillhörde kategorin annan forskande och undervisande personal. Kategorin annan forskande och undervisande personal har ändrats och inkluderar sedan 2012 teknisk och administrativ personal med forskande eller undervisande arbetsuppgifter (dvs. anställningen har en koppling till ett forskningsämne), samt gäst- och timlärare.

I statistikdatabasen har anställningskategorierna 2001-2011 kodats om i enlighet med de anställningskategorier som används från 2012.

Åldersgrupper
Personalen är fördelad efter följande åldersgrupper: 16-34, 35-44, 45-49, 50-54, 55-59 samt 60 år och däröver.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistik/Forskande och undervisande personal med forskarexamen (heltidsekvivalenter) enl. forskningsämnesindelning