Utländsk bakgrund (%) bland högskolanybörjare

Andel studenter med utländsk bakgrund bland högskolanybörjare. Högskolanybörjarna är under 65 år och de inresande studenterna är exkluderade. Fördelningar finns för läsår, lärosäte och kön.

Med högskolanybörjare avses student som första gången är registrerad i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid ett visst lärosäte.

Med utländsk bakgrund avses personer som antingen är utrikes födda eller som är födda i Sverige men båda föräldrarna är utrikes födda. Utrikes födda personer som har två svenska föräldrar ingår dock inte i gruppen med utländsk bakgrund.

För personer som är adopterade är det adoptivföräldrarnas bakgrund som avgör och adopterade med två utrikes födda adoptivföräldrar ingår således i gruppen med utländsk bakgrund.

Uppgifter som innehåller nollor kan betyda att det inte finns några personer med utländsk bakgrund, det vill säga noll procent av högskolanybörjarna i en viss kategori har utländsk bakgrund. Men noll kan också betyda att antalet är för litet (under fem) för att siffran ska redovisas. När materialet laddas ned markeras rader där antalet är för litet för att siffran ska redovisas med ”..”.

Nyckeltalet är baserat på de uppgifter som lämnats ifrån respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll av dessa uppgifter läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter. I vissa fall samkörs uppgifter med andra register för att ta fram nyckeltalet.