Högskolanybörjare med högutbildade föräldrar (%)

Andel studenter med högutbildade föräldrar bland högskolanybörjare. Inresande studenter är exkluderade. Fördelningar finns för läsår, lärosäte och kön.

Med högskolanybörjare avses student som första gången är registrerad i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid ett visst lärosäte.

Med högutbildade föräldrar avses att minst en av föräldrarna har en eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre. Uppgifterna om föräldrarnas utbildningsnivå har hämtats från Registret över befolkningens utbildning (UREG) och klassificerats enligt nivå i Svensk utbildningsnomenklatur (SUN). I första hand hämtas föräldrauppgifterna då nybörjarna var 12 år. Saknas det uppgift om föräldrarnas utbildningsnivå vid denna ålder används istället uppgiften vid 13 års ålder och därefter vid 11 års ålder, 14 års ålder etc. enligt detta sicksackmönster för att komma så nära 12 års ålder som möjligt. För personer som är adopterade är det adoptivföräldrarnas utbildningsnivå som avgör om föräldrarna är högutbildade.

Uppgifter som innehåller nollor kan betyda att det inte finns några personer med högutbildade föräldrar, det vill säga noll procent av nybörjarna har högutbildade föräldrar. Men noll kan också betyda att antalet är för litet (under fem) för att siffran ska redovisas. När materialet laddas ned markeras rader där antalet är för litet för att siffran ska redovisas med ”..”.

Nyckeltalet är baserat på de uppgifter som lämnats ifrån respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll av dessa uppgifter läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter. I vissa fall samkörs uppgifter med andra register för att ta fram nyckeltalet.