Förstagångsexaminerade

Med förstagångsexaminerade menas antalet individer som avlägger sin första examen vid universitet eller högskola per läsår. En förstagångsexaminerad har inte tidigare avlagt examen vid universitet/högskola i Sverige. Skillnaden mellan antalet avlagda examina och antalet första gången examinerade individer är stor mellan olika lärosäten, bland annat beroende på skillnader i praxis när det gäller hanteringen i utfärdandet av examensbevis. Antalet förstagångsexaminerade är därför ofta ett bättre mått på utbildningsresultatet än antalet avlagda examina.

Nyckeltalet är baserat på de uppgifter som lämnats ifrån respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll av dessa uppgifter läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter. I vissa fall samkörs uppgifter med andra register för att ta fram nyckeltalet.