Rekrytering till utbildning på forskarnivå från egen högskola

Uppgiften avser andel av nybörjarna i utbildning på forskarnivå under kalenderåret som avlagt examen på grundnivå eller avancerad nivå vid det lärosäte där man påbörjar utbildning på forskarnivå. Nybörjare utan examen på grundnivå eller avancerad nivå (inte uttagen eller registrerad) ingår i uppgiften om personen har minst fyra registreringsterminer i svensk högskola varav den sista terminen är vid lärosätet där forskarstudierna påbörjats. Uppgiften beräknas, fr.o.m. 2011, endast för lärosäten med minst tio nybörjare i utbildning på forskarnivå. Uppgiften avser kalenderåret och anges i procent.

Nyckeltalet är baserat på de uppgifter som lämnats ifrån respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll av dessa uppgifter läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter. I vissa fall samkörs uppgifter med andra register för att ta fram nyckeltalet.