Disputerad (%) forskande och undervisande personal

Uppgiften avser antalet disputerade forskande och undervisande personal enligt SCB:s utbildningsregister i relation till antalet forskande och undervisande personal, exklusive forskarstuderande anställda som doktorander och anställda med okänd utbildningsbakgrund, i procent. Uppgiften avser helårspersoner. Andelen disputerade lärare varierar mycket mellan lärosätena beroende bl.a. på verksamhetens inriktning. Så är t.ex. andelen disputerade lärare vid de konstnärliga högskolorna låg, eftersom högskoleförordningen föreskriver annan behörighet för anställning vid dessa högskolor. Vidare är andelen disputerade lärare i regel lägre vid de nya högskolorna än vid de gamla universiteten. I den forskande och undervisande personalen ingår professorer, lektorer, meriteringsanställningar, adjunkter, annan forskande och undervisande personal med doktorsexamen samt annan forskande och undervisande personal utan doktorsexamen. I den forskande och undervisande personalen ingår därutöver personal inom anställningskategorierna administrativ personal, bibliotekspersonal, teknisk personal och arvodister som i sin anställning har forskande och/eller undervisande uppgifter.

Nyckeltalet är baserat på de uppgifter som lämnats ifrån respektive högskola. Efter bearbetning och kontroll av dessa uppgifter läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter. I vissa fall samkörs uppgifter med andra register för att ta fram nyckeltalet.