Forskares mobilitet mellan sektorer (forskare som lämnar högskolan för andra sektorer)

Uppgifterna har korrigerats 2021-11-15. Tidigare ingick helt tjänstlediga personer i statistiken 2020. Dessutom ingick Annan forskande och undervisande personal med okänd utbildningsnivå i statistiken.

Indikatorn redovisas inte per lärosäte.

Antal individer
Om en person har två anställningar inom olika kategorier, räknas personen med en gång för varje anställningskategori, men bara en gång på den aggregerade nivån samtlig personal.

Forskningsämnesområde
Från och med 2012 redovisas forskningsämnesområden enligt Standard för svensk indelning av forskningsämnen..

Forskningsämnesområdena Humaniora och Lantbruksvetenskap bytte 2016 namn och går sedan dess under benämningarna Humaniora och konst respektive Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin. I statistikdatabasen används genomgående de nya benämningarna, även för tidigare år.

Forskningsämnesgrupp
Från och med 2012 redovisas forskningsämnesgrupper enligt Standard för svensk indelning av forskningsämnen.

Anställningskategorier
Från och med 2012 redovisas personalen i följande anställningskategorier: Professorer, Lektorer, Meriteringsanställningar, Adjunkter och Annan forskande och undervisande personal. Meriteringsanställningar avser dem som är anställda som forskarassistenter, biträdande lektorer och postdoktorer.

I indikatorn ingår endast personal inom anställningskategorierna Professorer, Lektorer, Meriteringsanställningar samt annan forskande och undervisande personal med en forskarexamen.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om Forskares mobilitet mellan sektorer (forskare som lämnar högskolan för andra sektorer)