Antal forskningspublikationer

Uppgifterna har korrigerats från och med 2021-02-22. Korrigeringen innebär att en publikation tilldelas ett lärosäte om minst en upphovsperson angetts som verksam vid lärosätet vid publiceringstillfället. Vi har också förtydligat att endast monografier och samlingsverk (book och edited-book) ingår i publikationstyperna Böcker på svenska och Böcker på övriga språk. Förändringen innebär att outputtypen bokkapitel förflyttats till Övriga publikationer. UKÄ beklagar olägenheten och uppmanar användning av de nya siffrorna.

Omfattande efterrapportering av publikationer innebär att uppgifterna för år 2020 inte bör jämföras med uppgifterna från tidigare år. UKÄ kommer att uppdatera statistiken senare under året.

Forskningspublikationer

Forskare vid svenska lärosäten sprider och publicering forskningsresultat på flera olika sätt, exempelvis vetenskapliga tidskrifter, böcker och akademiska avhandlingar. Publiceringsmönster kan variera mellan forskningsämnesområden och förändras över tid. UKÄ:s statistik om vetenskapliga publikationer beskriver forskningsvolymen på svenska lärosäten mätt i form av publicerad forskningsoutput.

Uppgifterna redovisas enligt följande redovisningsgruppper:

Lärosäte

Samlingsbegrepp som används för universitet och högskolor. Namnet på lärosätet vid insamlingstillfället används genomgående. Benämns Malmö högskola benämns som Malmö universitet under hela tidsperioden. En publikation tilldelas ett lärosäte om minst en upphovsperson angetts som verksam vid lärosätet vid publiceringstillfället. Detta innebär att summan av publikationer per lärosäte är större än det totala antalet publikationer.

Publikationstyp

Sakkunniggranskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter utgörs av outputtyperna artikel i vetenskaplig tidskrift och forskningsöversiktsartikel (benämnd artikel i vetenskaplig tidskrift i statistikdatabasen).

Akademiska avhandlingar utgörs av outputtyperna doktorsavhandling samt licentiatavhandlingar.

Böcker på svenska utgörs av outputtypen böcker, monografier och samlingsverk (book och edited-book), där språk för det huvudsakliga intellektuella innehållet är svenska (enligt ISO 639-3 eller ISO 639-2b).

Böcker på övriga språk utgörs av outputtypen böcker, monografier och samlingsverk (book och edited-book), där språk för det huvudsakliga intellektuella innehållet inte är svenska (enligt ISO 639-3 eller ISO 639-2b).

Övriga vetenskapliga/populärvetenskapliga publikationer utgörs av publicerad output som inte tillhör någon av outputtyperna som nämnts ovan (benämnt övriga publikationer i statistikdatabasen).

Forskningsämnesområde

Från och med 2012 redovisas forskningsämnesområden enligt Standard för svensk indelning av forskningsämnen.

Forskningsämnesområdena Humaniora och Lantbruksvetenskap bytte 2016 namn och går sedan dess under benämningarna Humaniora och konst respektive Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin. I Swepub och statistikdatabasen används genomgående de nya benämningarna, även för tidigare år. Publikationer tilldelas endast ett forskningsämnesområde.