Statens ersättning för lärosätenas utbildning på grundnivå och avancerad nivå baseras på registrerade studenter (omräknade till helårsstudenter, HST) och studenternas avklarade poäng (omräknade till helårsprestationer, HPR) inom olika utbildningsområden. Ersättningen är densamma för alla lärosäten som omfattas av systemet, men varierar mellan olika utbildningsområden.

Uppgifter om helårsstudenter och helårsprestationer per utbildningsområde enligt lärosätenas årsredovisningar:
- Helårsstudent (HST): Antalet studenter som är förstagångs- och fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 60. Studenter som avbrutit studierna inom tre veckor efter påbörjad kurs ska inte ingå i beräkningen.

- Helårsprestation (HPR): Summa avklarade högskolepoäng på en kurs/delkurs under en viss period dividerat med 60.

- Utbildningsområde: Av regeringen fastställd indelning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå (grundläggande högskoleutbildning t.o.m. 2007) som används för resursberäkning. Varje kurs klassas till ett eller flera utbildningsområden. Det utgår olika ersättningsbelopp beroende på vilket eller vilka utbildningsområden kursen tillhör.

I dessa uppgifter ingår endast de HST/HPR som avräknas mot takbeloppen, inklusive utlandsförlagd utbildning som högskolan ansvarar för och behörighets­givande förutbildning (s.k. basårsutbildning) samt högskoleintroducerande utbildning (s.k. collegeutbildning). Här ingår också HST för studenter på utbytesprogram vid utländskt lärosäte. I populationen ingår inte HST/HPR för kurser som anordnas på uppdrag av annan utbildningsanordnare, uppdrags­utbildning, utbildning där särskilt bidrag har utgått och där det framgår att utbildningen inte ska avräknas mot anslag eller tillgodoräknad utbildning. Här ingår inte heller HST/HPR för studieavgiftsskyldiga studenter.

Helårsstudenter och helårsprestationer inom beställd utbildning redovisas här under beställande högskola. I lärosätenas årsredovisningar har utbildningsområden med samma ersättning ibland redovisats tillsammans. För Växjö universitet har helårsstudenter och helårsprestationer inom humaniora och samhällsvetenskap respektive naturvetenskap och teknik därför fördelats utifrån redovisad verksamhet i andra tabeller.

För uppgift om ersättningsbelopp för utbildning inom de olika utbildningsområden hänvisas till regleringsbrev som finns på Ekonomistyrningsverkets webbplats.

Lärosätenas avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer mot takbeloppen redovisas i en separat indikator.

Uppgiftsinsamling
- Tidsperiod: Uppgifterna avser budgetår och finns fr.o.m. budgetåret 2003.
- Insamling och källa: Uppgifterna har sammanställts av UKÄ från lärosätenas årsredovisningar.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om anslagsavräknade HST och HPR per utbildnings­område