Totala intäkter, översikt

Lärosätenas verksamhet delas in i två områden: utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå. Alla intäkter och kostnader ska hänföras till något av dessa områden. Det enda undantaget är fortlöpande miljöanalys, som endast finns vid Sveriges lantbruksuniversitet och som där utgör ett tredje verksamhetsområde.

Utöver den ordinarie utbildnings- och forskningsverksamheten bedriver lärosätena även uppdrags­verksamhet. Inom utbildningsområdet handlar det om beställd utbildning och uppdragsutbildning. Lärosätena genomför också uppdragsforskning åt externa intressenter.

Uppgifterna redovisas i tusental kronor och löpande pris.

Uppdragsforskning
Uppdragsforskning är avgiftsfinansierad forskning (inklusive bl.a. tekniskt utvecklingsarbete och utredningar) som utförs på uppdrag av en extern finansiär. I avtal regleras bl.a. uppdragsgivarens inflytande på verksamhetens planering och genomförande samt dispositionsrätten till forskningsresultaten.

Följande poster ingår: intäkter från företag i Sverige, kommuner och landsting, organisationer utan vinstsyfte i Sverige, statliga myndigheter, EU, medel från utlandet exkl. EU och övriga intäkter. Finansiella intäkter till uppdragsforskning redovisas från och med 2004. För mer detaljerade uppgifter om finansiär, se intäkter från uppdragsforskning under indikatorn intäkter till forskning och utbildning på forskarnivå per intäktsslag.

Beställd utbildning
Med beställd utbildning avses högskoleutbildning enligt avtal med annat lärosäte i Sverige eller inom övriga EES. Uppgiften inkluderar också intäkter av kvalificerad utbildning och fr.o.m. 2009 utbildning som ett lärosäte utför inom ramen för yrkeshögskolan eller utbildning inom företagshälsovård för Delegationen för kunskapsområdet företagshälsovård.

Följande poster ingår (sedan 2004): intäkter från statliga myndigheter, organisationer utan vinstyfte i Sverige och finansiella intäkter. Medel från utlandet redovisas sedan 2007. Intäkter från kommuner och landsting samt företag i Sverige redovisas från och med 2010. Före 2004 redovisades inte uppgifter om beställd utbildning per finansiär. För mer detaljerade uppgifter om finansiär, se intäkter för beställd utbildning under indikatorn intäkter till utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Uppdragsutbildning
Uppdragsutbildning avser utbildning som anordnas mot avgift från annan än enskild, för personer som uppdragsgivaren utser (enligt SFS 2002:760). Uppdragsgivare kan vara exempelvis statliga myndigheter eller enskilda företag och organisationer. Uppdragsutbildning kan även anordnas på uppdrag från annat lärosäte, exempelvis personalutbildning.

Följande poster ingår: intäkter från statliga myndigheter, organisationer utan vinstsyfte i Sverige, kommuner och landsting, företag i Sverige, intäkter från EU respektive medel från utlandet exkl. EU. Finansiella intäkter redovisas från och med 2004. Anslagsmedel redovisas från 1997 till och med 2001. För mer detaljerade uppgifter om finansiär, se intäkter för uppdragsutbildning under indikatorn intäkter till utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Avser lärosätets verksamhet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt uppdrag i regleringsbrev (exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning).

För mer detaljerade uppgifter om finansiär, se indikatorn intäkter till utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Forskning och utbildning på forskarnivå
Avser lärosätets verksamhet inom forskning och utbildning på forskarnivå enligt uppdrag i regleringsbrev (exkl. uppdragsforskning).

För mer detaljerade uppgifter om finansiär, se indiktatorn intäkter till forskning och utbildning på forskarnivå per intäktsslag.

Fortlöpande miljöanalys
Avser intäkter för fortlöpande miljöanalys som bedrivs vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistik/översikt för totala intäkter