Takbelopps­uppföljning

UKÄ följer upp lärosätenas anslagsavräkning mot takbeloppen i utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I statistiken ingår uppgifter om takbelopp, det ekonomiska utfallet av helårsstudenter och helårsprestationer, utgående balans anslagssparande och sparade prestationer samt december­prestationer.

Resurstilldelningssystemet med takbelopp omfattar de statliga lärosätena, förutom Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan, samt Chalmers tekniska högskola och Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

Uppgifterna redovisas i tusental kronor och löpande priser.

Uppgifter för avräkning mot takbelopp:
- Takbelopp: Takbelopp enligt regleringsbrevet, den högsta ersättning för helårsprestationer och helårsstudenter som ett lärosäte sammantaget kan erhålla under ett budgetår.

- Utfall HST och HPR totalsumma: Beräknad total ersättning för helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR). Här redovisas det belopp som årets utfall av helårsstudenter och helårsprestationer genererar.

- Utgående balans anslagssparande: Summa av outnyttjat takbelopp. Om lärosätet redovisar ett utfall i grundutbildningen som inte når upp till årets takbelopp kan outnyttjat takbelopp sparas för att användas under något/några där på följande budgetår. Maximalt tio procent av takbeloppet får sparas.

- Utgående balans sparade prestationer: Summa sparade helårsprestationer. Om lärosätet redovisar fler helårsprestationer än vad som ersätts inom takbeloppet, kan överskjutande helårsprestationer sparas till något/några där på följande budgetår för att då berättiga till ersättning. Högst tio procent av takbeloppet får sparas.

- Decemberprestationer: Avser prestationer från föregående budgetår.

Uppgiftsinsamling
- Tidsperiod: Budgetår
- Insamlingstid och källa: Uppgifterna före 2004 har sammanställts från lärosätenas årsredovisningar. Fr.o.m. 2004 hämtas uppgifterna direkt från lärosätena via den ekonomiska mallen och överensstämmer med uppgifterna i årsredovisningarna.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om takbeloppsuppföljning