Resultaträkning

Den ekonomiska statistiken innehåller uppgifter från lärosätenas resultaträkningar. I statistiken redovisas verksamhetens intäkter och kostnader samt verksamhetsutfall. Det ekonomiska resultatet (årets kapitalförändring) påverkas också av uppbördsverksamheten och transfereringar samt resultat från andelar i dotter- och intresseföretag. Från och med 2004 finns uppgifter om resultaträkning per verksamhetsområde.

Verksamhetens intäkter utgörs av:
- Intäkter av anslag: Här redovisas hur mycket lärosätet har avräknat för sin verksamhet. Anslagen regleras via statsbudgeten. För enskilda utbildningsanordnare disponeras anslagen av Kammarkollegiet och är därför i teknisk mening inte anslag utan bidrag. För att möjliggöra totalsammanställningar väljer UKÄ att ändå gruppera dessa medel bland anslag.

- Intäkter av landstingsanslag (t.o.m. 2001): Utgörs av intäkter från landsting för utbildning och forskning som utförs av lärosätet.

- Intäkter av avgifter och andra ersättningar: Avgiftsintäkter som lärosätet får disponera fritt i verksamheten redovisas här. Andra ersättningar kan utgöras av reavinster från försäljning av anläggningstillgångar.

- Intäkter av bidrag: Delar av lärosätets verksamhet finansieras med bidrag från andra organisationer, t.ex. forskningsfinansierande myndigheter, stiftelser och fonder.

- Finansiella intäkter: Utgörs av ränteintäkter, valutakursvinster och avkastning från finansiella anläggningstillgångar som hänför sig till verksamheten.

Verksamhetens kostnader utgörs av:
- Personalkostnader: Löner, sociala avgifter, försäkringar, m.m. för lärosätenas anställda återfinns här.

- Lokalkostnader: Lärosätenas kostnader för egna och förhyrda lokaler.

- Ersättning till landsting och kommuner för klinisk utbildning och forskning: Ersättning till vissa landsting/kommuner enligt avtal om samarbete kring läkarutbildning, medicinsk forskning samt tandläkarutbildning och odontologisk forskning.

- Övriga driftskostnader: Inbegriper de kostnader som inte täcks av andra poster i resultaträkningen.

- Avskrivningar.

- Finansiella kostnader: Utgörs av räntekostnader, valutakursförändringar och förluster från finansiella anläggningstillgångar som hänför sig till verksamheten.

Verksamhetsutfall:
Utgörs av skillnaden mellan verksamhetens intäkter och kostnader.

Årets kapitalförändring:
Posten visar respektive års kapitalförändring (det ekonomiska resultatet), vilket påverkar lärosätets balanserade kapitalförändring. Utöver verksamhetsutfallet ingår i årets kapitalförändring även uppbördsverksamhet, transfereringar och resultat från andelar i dotter- och intresseföretag.

Uppgiftsinsamling
- Tidsperiod: Budgetår
- Insamlingstid och källa: Uppgifter finns från och med budgetåret 2004. Uppgifterna är hämtade från lärosätenas årsredovisningar via den så kallade ekonomiska mallen.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om resultaträkning