Intäkter till utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid svenska lärosäten finansieras huvudsakligen genom statliga anslag. Därutöver bedriver lärosätena även uppdragsverksamhet i form av uppdragsutbildning och beställd utbildning. I utbildningsverksamheten förekommer också vissa bidragsintäkter och finansiella intäkter.

Uppgifterna redovisas i tusental kronor och löpande priser.

Avgiftsintäkter
Lärosäten har rätt att ta ut avgifter för delar av sin verksamhet, vilket regleras i avgiftsförordningen. Ett exempel är intäkter från försäljning av undervisningsmaterial, såsom kompendier. Fr.o.m. höstterminen 2011 ska lärosätena ta ut anmälnings- och studieavgifter av studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz.

Bidrag
Intäkter av bidrag erhållna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Finansiella intäkter
Denna post särredovisas fr.o.m. 2004. Uppgifterna är hämtade från resultaträkningarna och kan i enstaka fall avvika från den externa redovisningen. Finansiella intäkter ingår visserligen i intäkterna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå fr.o.m. 2000 men det är oklart var de har redovisats innan 2004.

Intäkter från beställd utbildning m.m.
Med beställd utbildning avses högskoleutbildning enligt avtal med annat lärosäte i Sverige eller inom övriga EES. Uppgiften inkluderar också intäkter av kvalificerad utbildning och fr.o.m. 2009 utbildning som ett lärosäte utför inom ramen för yrkeshögskolan eller utbildning inom företagshälsovård för Delegationen för kunskapsområdet företagshälsovård.

Intäkter från uppdragsutbildning
Uppdragsutbildning avser utbildning som anordnas mot avgift från annan än enskild, för personer som uppdragsgivaren utser (enligt SFS 2002:760). Uppdragsgivare kan vara exempelvis statliga myndigheter eller enskilda företag och organisationer. Uppdragsutbildning kan även anordnas på uppdrag från annat lärosäte, exempelvis personalutbildning.

Anslagsintäkter
Direkta statsanslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (grundläggande högskoleutbildning t.o.m. 2006).

I posten ingår dels ramanslaget för utbildning enligt uppdrag i regleringsbrevet, dels övriga anslag till grundutbildning: ersättning för klinisk utbildning, premier för de statliga avtalsförsäkringarna (2001-2002, ingår fr.o.m. 2003 i grundutbildningsanslaget), vissa särskilda utgifter (t.o.m. 2003) samt övriga anslag.

OBS! Vissa anslagsmedel, exempelvis för särskilda utbildningssatsningar, återfinns bland bidrag. Medel under anslaget "Särskilda utgifter för universitet och högskolor m.m.", vars fördelning föreskrivs av regeringen men utbetalas som bidrag via Kammarkollegiet, återfinns under uppgiften Bidrag till utbildningen. I en sammanställning av lärosätenas totala intäkter av direkta statsanslag bör dessa medel ingå.

Uppgiftsinsamling
Uppgifter finns från och med budgetåret 1997 och framåt. Uppgifterna överensstämmer med årsredovisningarna och har samlats in direkt från lärosätena via den så kallade ekonomiska mallen.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistik om intäkter till utbildning på grundnivå och avancerad nivå