Balansräkning

Den ekonomiska statistiken innehåller vissa uppgifter från lärosätenas balansräkningar. I statistiken ingår balanserad kapitalförändring, årets kapitalförändring, oförbrukade bidrag och upplupna bidragsintäkter.

Uppgifterna om balanserad kapitalförändring och årets kapitalförändring kan sammantagna användas som uppskattning av lärosätenas myndighetskapital.

Uppgifterna redovisas i tusental kronor och löpande priser.

Uppgifter från balansräkningen:
- Balanserad kapitalförändring: Balanserad kapitalförändring exklusive årets kapitalförändring.

- Årets kapitalförändring: Det ekonomiska resultatet, som påverkar lärosätets balanserade kapitalförändring. Utöver verksamhetsutfallet (skillnaden mellan verksamhetens intäkter och kostnader) ingår i årets kapitalförändring även uppbördsverksamhet, transfereringar och resultat från andelar i dotter- och intresseföretag.

- Oförbrukade bidrag: Inbetalda bidrag som ännu ej förbrukats. Beloppet utgör en skuld till finansiären.

- Upplupna bidragsintäkter: Påbörjad verksamhet som ännu ej ersatts. Beloppet utför en fordran på finansiären.

Uppgifter om balanserad kapitalförändring finns från och med 1997. Från och med 2011 redovisas balanserad kapitalförändring per verksamhetsområde – utbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå samt fortlöpande miljöanalys. Vissa enskilda lärosäten redovisar inte balanserad kapitalförändring per verksamhetsområde.

Uppgifter om årets kapitalföränding finns från och med 1999 och redovisas per verksamhetsområde från och med 2004.

Om oförbrukade bidrag och upplupna bidragsintäkter finns uppgifter från och med 2004. Redovisning per verksamhetsområde från och med 2011.

Uppgiftsinsamling:
- Tidsperiod: Budgetår
- Insamlingstid och källa: Uppgifter för perioden 1997-2003 har UKÄ inhämtat från lärosätenas årsredovisningar. Fr.o.m. 2004 har lärosätena lämnat uppgifterna via den ekonomiska mallen.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om balansräkning