Forskning vid universitet och högskolor

Här hittar du statistik om högskolans forskningsverksamhet. Dels presenterar vi statistik som rör antal publikationer inom olika forskningsämnesområden, och dels om forskare mobilitet. I statistiken redovisar vi uppgifter om antal publikationer och heltidsekvivalenter, både på riksnivå och per lärosäte. Några förekommande dimensioner är forskningsämnesområde, anställningskategori och kön.

Produkten ingår i Sveriges officiella statistik. Läs mer om SoS på Statistiska centralbyråns webbplats.