Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Coronapandemin har fortsatt att sätta sin prägel på mycket av utbildningen på grundnivå och avancerad nivå under det senaste året, även om en viss återgång till de förhållanden som rådde före pandemin kan skönjas på en del områden.

Intresset för att studera inom högskolan ökade kraftigt under pandemins inledande fas. Även inför höstterminen 2021 ökade intresset, och framför allt ökade antalet nya sökande bland personer 30 år och äldre.

Det totala antalet studenter i högskolan ökade till rekordnivåer under det första pandemiåret och låg kvar på den höga nivån höstterminen 2021. De svenska studenterna blev färre höstterminen 2021, medan de utländska studenterna ökade till samma nivå som före pandemin.

Fler än någonsin tidigare tog ut en examen på grundnivå eller avancerad nivå 2020/21. Av alla yrkesexamina var det flest studenter som tog en civilingenjörsexamen följt av en sjuksköterskeexamen.

Knappt 14 000 personer påbörjade en lärarutbildning under läsåret 2020/21, vilket var en kraftig ökning jämfört med läsåret innan. Samtidigt steg antalet examinerade från en lärarutbildning till det högsta antalet på flera år. Lärarprogrammen fortsätter att vara störst av yrkesexamensprogrammen om man utgår ifrån det totala antalet nybörjare.

Trots en viss minskad social snedrekrytering till högskolan under senare år, är snedrekryteringen fortsatt kraftig. Studenter med lågutbildade föräldrar var underrepresenterade i högskolan läsåret 2020/21. Personer med svensk och utländsk bakgrund påbörjar högskolestudier i ungefär samma utsträckning, med undantag för dem som invandrat vid 7–18 års ålder – de halkar efter.

Sökande och antagna

Intresset för att påbörja högskolestudier är stort och fortsatte att öka inför höstterminen 2021. Framför allt ökade antalet nya sökande bland personer 30 år och äldre, och fler personer utan tidigare högskoleerfarenhet antogs också i den åldersgruppen. Totalt sett antogs något färre personer utan tidigare högskoleerfarenhet höstterminen 2021, jämfört med höstterminen innan. Men det var fler som antogs än åren före pandemin. Intresset är fortsatt stort för flera vårdutbildningar, bland annat sjuksköterskeutbildningen.

 • Fler sökande som inte tidigare studerat i högskolan
 • Något färre antagna som inte tidigare studerat i högskolan
 • Fler äldre utan tidigare högskoleerfarenhet söker till högskolan
 • Förväntad ökning av 19–25-åringar i befolkningen
 • Antalet behöriga förstahandssökande till olika program har fortsatt att öka
 • Stor ökning av sökande till program inom vårdområdet
 • Fortsatt högst söktryck till psykologprogrammet

Nybörjare på grundnivå och avancerad nivå

Totalt sett var antalet nybörjare oförändrat läsåret 2020/21 jämfört med läsåret innan. Men en förändring var att antalet svenska högskolenybörjare ökade samtidigt som de inresande nybörjarna minskade i ungefär samma omfattning. Fler studenter gick direkt från gymnasium till högskolestudier – andelen av 19-åringarna som gjorde en direktövergång till högskolan ökade från 13 procent 2019 till 16 procent 2020.

 • De svenska högskolenybörjarna ökar i antal
 • De flesta högskolenybörjarna hade enbart studerat i gymnasieskolan
 • Stora skillnader i övergången till högskolestudier mellan olika gymnasieprogram
 • Ökad andel 19-åringar börjar i högskolan
 • Tydliga regionala skillnader i övergången till högskolestudier
 • Fler yngre högskolenybörjare
 • Fortsatt fler svenska nybörjare på fristående kurser
 • Fler programnybörjare på generella program
 • Antalet nybörjare på yrkesexamensprogram ökade

Totala antalet registrerade studenter

Totalt var 384 580 studenter registrerade i den svenska högskolan höstterminen 2021, vilket är ungefär lika många som höstterminen 2020. Antalet svenska studenter minskade medan antalet inresande studenter ökade jämfört med höstterminen innan. Högst var studiedeltagandet vid 21 års ålder – i den åldern studerade 27 procent i befolkningen.

 • Rekordmånga registrerade studenter
 • Campusstudier vanligast men bedrevs på distans
 • Fler studenter inom alla ämnesområden
 • Deltagandet i högskoleutbildning högst vid 22 års ålder

Utbildningsvolym mätt i helårsstudenter

Antalet helårsstudenter i den svenska högskolan har ökat de fyra senaste åren. Det var 330 000 läsåret 2020/21, vilket är 18 200 fler än läsåret innan. Så många helårsstudenter har det aldrig tidigare funnits i den svenska högskolan. Den största volymen fortsätter att finnas på programmen, även om volymen har ökat på både program och fristående kurser. Juridik och samhällsvetenskap var det klart största ämnesområdet. Fördelningen mellan de olika ämnesområdena har varit ungefär densamma de fem senaste läsåren.

 • Antalet helårsstudenter fortsätter att öka
 • Samtliga studieformer ökade i volym

Examinerade

Fler än någonsin tidigare tog ut en examen på grundnivå eller avancerad nivå 2020/21. Både antalet studenter som tog ut en generell examen och en yrkesexamen ökade. Av de generella examina var det vanligast att ta en kandidatexamen. Av alla yrkesexamina var det flest studenter som tog en civilingenjörsexamen följt av en sjuksköterskeexamen.

 • Rekordmånga tog examen
 • Fler tog en generell examen
 • Civilingenjörsexamen störst bland yrkesexamina
 • Konstnärliga examina ökade

Utbildningsnivån i befolkningen

Utbildningsnivån i befolkningen ökar. För varje år ökar också skillnaden i andelen högutbildade mellan kvinnor och män. För de som fyllde 40 år 2021 var 41 procent av kvinnorna och 22 procent av männen högutbildade. Samma mönster finns i de övriga nordiska länderna och i många andra OECD-länder.

 • Utbildningsnivån fortsätter att öka
 • Kvinnor är mer högutbildade än män

Genomströmning

Studenternas totala genomsnittliga prestationsgrad har legat oförändrad de fem senaste åren. Studenter på program visar överlag högre prestationsgrader än studenter som läser på fristående kurser. Examensfrekvenserna var högst på barnmorskeprogrammet och läkarprogrammet. Kvinnor har precis som tidigare år högre genomströmning än män, både mätt i prestationsgrad och examensfrekvens.

 • Kvinnor fortsätter att ha högre prestationsgrader än män
 • Studenter på program har högst prestationsgrader
 • Studenter på barnmorskeprogrammet hade högst examensfrekvens

Lärarprogrammen

Läsåret 2020/21 var det totalt 13 910 personer som påbörjade program mot examen som antingen förskollärare, grundlärare, yrkeslärare eller ämneslärare. Det var en stor ökning jämfört med läsåret innan. Lärarprogrammen fortsätter att vara störst av yrkesexamensprogrammen om man utgår ifrån det totala antalet nybörjare. Samma läsår tog 9 890 personer en lärarexamen av något slag – det högsta antalet examinerade på flera år.

 • Minskat antal antagna till höstterminen 2021
 • Stor ökning av antalet nybörjare läsåret 2020/21
 • Högsta antalet examinerade sedan lärarlegitimationens införande

Breddad rekrytering

Trots en viss minskad social snedrekrytering till högskolan under senare år är snedrekryteringen fortsatt kraftig och studenter med lågutbildade föräldrar var underrepresenterade i högskolan läsåret 2020/21. Personer med svensk och utländsk bakgrund påbörjar högskolestudier i ungefär samma utsträckning, med undantag för dem som invandrat vid 7–18 års ålder, som halkar efter.

 • Viss minskad social snedrekrytering – men den är fortsatt stark
 • Vanligare med högutbildade föräldrar både i högskolan och i befolkningen
 • Utrikes födda som invandrat efter skolstart halkar efter
 • Vanligt med utländsk bakgrund på program till receptarie och tandläkare