Utbildning på forskarnivå

År 2021 var antalet nybörjare på forskarnivå 3 100, vilket var färre än året innan. Könsfördelningen har varit jämn de senaste tio åren.

Det internationella inslaget i forskarutbildningen är stort. Bland nybörjarna var andelen utländska nybörjare 41 procent och bland doktorander var den 36 procent. Samtidigt har en tredjedel av de doktorsexaminerade genomfört en del av sin utbildning utomlands. Varken antalet utländska nybörjare eller utländska doktorander har minskat under coronapandemin.

Antalet doktorander var 17 400 hösten 2021 och har minskat något jämfört med året innan. För första gången var det fler kvinnor än män bland doktoranderna. Flest doktorander fanns inom medicin och hälsovetenskap.

Doktorandernas försörjning har förbättrats och andelen med doktorandanställning har ökat till 70 procent. Mer än hälften av doktoranderna studerade på heltid på forskarnivå.
År 2021 var antalet utfärdade doktorsexamina 2 670, vilket är en ökning med 100 examina jämfört med året innan. Samtidigt fortsatte antalet licentiatexamina att minska till 440 år 2021. Det tar längre tid för kvinnor än för män att avlägga en examen på forskarnivå. Men könsskillnaden i examensfrekvens är liten eller obefintlig efter åtta år i samtliga nybörjarkullar sedan 2010.

Snedrekryteringen utifrån svensk eller utländsk bakgrund har i det närmaste försvunnit. Däremot var den sociala snedrekryteringen fortfarande tydlig, även om den också har minskat.

Övergång till forskarutbildning

Efter avslutad examen på grundnivå och avancerad nivå fortsätter en del studenter till en utbildning på forskarnivå. Övergången var störst inom naturvetenskap, matematik och informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt lägst inom pedagogik och lärarutbildning.

 • Störst övergång inom naturvetenskap, matematik och IKT

Doktorandnybörjare

Antalet doktorandnybörjare på forskarnivå var 3 100 år 2021, och av dem var 41 procent utländska nybörjare. Varken antalet svenska eller utländska doktorandnybörjare verkar ha minskat till följd av coronapandemin. Försörjningsvillkoren har förbättrats för doktorandnybörjarna, och 2021 hade 75 procent av dem en doktorandanställning. Flest doktorandnybörjare studerade inom medicin och hälsovetenskap.

 • Jämn könsfördelning
 • Fortsatt hög andel utländska doktorandnybörjare
 • Flest nybörjare inom medicin och hälsovetenskap
 • Naturvetenskap och teknik dominerar bland utländska nybörjare
 • Doktorandanställning vanligast bland nybörjarna
 • Nybörjarna yngst inom naturvetenskap och teknik
 • Minskad andel i befolkningen som påbörjar en forskarutbildning

Doktorander

Doktoranderna var något färre hösten 2021, jämfört med hösten innan. För första gången var det fler kvinnor än män bland doktoranderna. Doktorandernas försörjning har förbättrats, eftersom fler har doktorandanställning och anställningar utanför högskolan. Majoriteten av doktoranderna studerade på heltid.

 • Flest doktorander inom medicin och hälsovetenskap
 • Vanligast med studier på heltid
 • Majoriteten har doktorandanställning

Examina på forskarnivå

Antalet doktorsexamina ökade 2021 jämfört med året innan. Det var en ökning inom alla forskningsämnesområden förutom inom lantbruksvetenskap och veterinärmedicin. Däremot minskade antalet licentiatexamina något jämfört med året innan. Könsfördelningen var jämn bland dem som tog en doktorsexamen, men det var fler män än kvinnor som tog en licentiatexamen.

 • Antalet doktorsexamina ökade

Genomströmning

Examensfrekvensen inom 5 år har ökat till 47 procent 2021 från 45 procent året innan. En förklaring kan vara att doktoranders genomströmning 2020 till viss del påverkades av coronapandemin. Examensfrekvensen är lägre för kvinnor än män fem år efter påbörjade forskarstudier, men efter åtta år är könsskillnaden liten. Studietiden var i genomsnitt tolv terminer från nybörjartermin till doktorsexamen. Räknas bara den aktiva tiden som doktoranderna ägnade sig åt utbildningen, tog den i genomsnitt åtta terminer.

 • Examensfrekvensen inom fem år har ökat något
 • Liten könsskillnad efter åtta år
 • En doktorsexamen tog i snitt tolv terminer

Breddad rekrytering

Snedrekryteringen till utbildning på forskarnivå har minskat utifrån både social och nationell bakgrund. Men medan den sociala snedrekryteringen fortfarande är tydlig, har snedrekryteringen utifrån svensk eller utländsk bakgrund i det närmaste försvunnit.

 • Minskad social snedrekrytering
 • De flesta har högutbildade föräldrar
 • Nästan ingen snedrekrytering utifrån nationell bakgrund
 • Doktorandernas nationella sammansättning liknar befolkningens