Utbildning och arbetsmarknad

Det går bra på arbetsmarknaden för dem som tar en examen i högskolan. Även om coronapandemin har påverkat arbetsmarknadsläget för många unga, har flertalet av de som tog en examen på grundnivå eller avancerad nivå under pandemin en bra ställning på arbetsmarknaden.

En snabb uppföljning visar att 75 procent av de examinerade våren 2021 hade en bra möjlighet till försörjning ett halvår efter examen. Men det var stora skillnader mellan examinerade från olika utbildningar. Civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogram var bland de utbildningar där de examinerade hade störst svårigheter under pandemin.

För de som examinerades innan coronapandemin, och därmed har följts upp efter längre tid, var 84 procent etablerade på arbetsmarknaden 1–1,5 år senare. Skillnaden i etableringsgrad minskade mellan kvinnor och män jämfört med tidigare läsår. Högst etablering hade personer med yrkesexamina.

Även de som tagit en doktorsexamen har en bra arbetsmarknad. Drygt 80 procent av de personer som tog en doktorsexamen 1998–2015 var etablerade på arbetsmarknaden tre år efter examen. Män hade en högre etableringsgrad än kvinnor inom samtliga forskningsområden förutom samhällsvetenskap.

Ett annat tillskott till svensk arbetsmarknad är de utländska doktorander som går en forskarutbildning i Sverige och därefter stannar. Av de som examinerades 2015 var över hälften kvar i Sverige tre år efter examen och majoriteten av dem var verksamma på arbetsmarknaden.

Nyutexaminerade studenter under pandemin

Coronapandemin har påverkat arbetsmarknaden för många. En tidig uppföljning visar att för dem som examinerades i högskolan våren 2020 och 2021 var andelen med bra möjlighet till försörjning ett halvår efter examen något lägre jämfört med examinerade våren 2019. Men det fanns stora skillnader mellan examinerade från olika utbildningar.

 • Återhämtning på arbetsmarknaden
 • Stora skillnader mellan olika utbildningar
 •  

Etablering efter examen på grundnivå och avancerad nivå

När de examinerade följs upp på längre sikt ser arbetsmarknadsläget bättre ut. Av de som tog en examen på grundnivå och avancerad nivå läsåret 2018/19, alltså innan coronapandemin, var en majoritet etablerade 1–1,5 år efter examen. Etableringsgraden var också oförändrad jämfört med läsåret innan. Personer som tog en yrkesexamen hade högre etableringsgrad än de som tog en generell eller konstnärlig examen.

 • En majoritet var etablerade
 • Etableringen var oförändrad
 • Högst etablering för personer med yrkesexamina
 • Privat sektor störst bland män

Etablering efter doktorsexamen

Även de som tagit en doktorsexamen har en bra ställning på arbetsmarknaden. Drygt 80 procent av de som tog en doktorsexamen 1998–2015 var etablerade på arbetsmarknaden tre år efter examen. Men etableringsgraden skiljer sig mellan olika forskningsämnen.

 • Etableringen ökade med tiden
 • Teknik hade högst etableringsgrad
 • Högskolan vanligaste arbetsgivaren

Utländska doktorander på svensk arbetsmarknad

Många utländska doktorander genomgår en forskarutbildning i Sverige. När de är klara med utbildningen och tagit doktorsexamen så lämnar en stor del av dem landet. Men andelen som stannar har ökat, och vid den senaste uppföljningen var över hälften kvar tre år efter examen. En majoritet av de som stannat var verksamma på arbetsmarknaden, och vanligast var att de hade en tjänst som universitets- och högskolelärare.

 • Andelen som stannat har ökat
 • En majoritet var verksamma på arbetsmarknaden