Internationell studentmobilitet på grundnivå och avancerad nivå

Coronapandemin har påverkat den internationella studentmobiliteten i mycket hög utsträckning. Framför allt har antalet utbytesstudenter minskat drastiskt som en följd av pandemin, både de som kommer till Sverige och de som åker utomlands.

Statistiken för det senaste läsåret (2020/21) visar på en kraftig nedgång i antalet inresande studenter. Totalt studerade 33 300 inresande studenter i Sverige under 2020/21, en minskning med 16 procent jämfört med läsåret innan. Minskningen blir ännu tydligare när vi ser till nya inresande studenter, som minskade med närmare hälften under läsåret, från 24 400 till 16 950. Framför allt minskade nya utbytesstudenter mycket kraftigt, medan nya freemover-studenter minskade betydligt mindre.

Den allra senaste statistiken, för höstterminen 2021, visar däremot att inflödet av inresande studenter har ökat på nytt. Antalet inresande studenter var då till stora delar tillbaka på den nivå som rådde före pandemin, om än inte helt. Framför allt har gruppen utbytesstudenter återhämtat sig.

Coronapandemin påverkade också hur många svenska studenter som åkte utomlands för att studera. Totalt studerade 16 250 svenska studenter utomlands under läsåret 2020/21, en minskning med 28 procent jämfört med läsåret innan. Även här var det framför allt utbytesstudenterna som minskade drastiskt – från 7 060 till 1 800.

Nya inresande studenter

Läsåret 2020/21 minskade inflödet av nya inresande studenter till Sverige med närmare en tredjedel jämfört med läsåret innan. Framför allt minskade de nya inresande utbytesstudenterna – gruppen mer än halverades – medan de nya inresande freemover-studenterna bara minskade med 4 procent. Inflödet av utbytesstudenter minskade från alla världens regioner, men mest från länder utanför EU/EES-området.

 • Kraftig minskning av nya inresande studenter läsåret 2020/21
 • Nya inresande utbytesstudenter minskade mest
 • Färre nya freemover-studenter betalade studieavgifter
 • Inreseströmmarna fortfarande störst från Tyskland, Frankrike och Kina
 • Drastisk minskning av nya utbytesstudenter från länder utanför EU/EES och Schweiz
 • Män i majoritet bland nya freemover-studenter på masterprogram
 •  

Höstterminen 2021

Den senaste tillgängliga statistiken om nya inresande studenter gäller höstterminen 2021. Statistiken för den terminen visar ett kraftigt återflöde av nya inresande studenter till svenska lärosäten, och då i synnerhet bland de studentkategorier som påverkades mest under coronapandemins första fas. Höstterminen 2021 hade studentflödena till Sverige nästan återhämtat sig till nivåerna före pandemin.

 • Dubbelt så många nya inresande utbytesstudenter höstterminen 2021
 •  

Totala antalet inresande studenter

Totalt studerade 33 300 inresande studenter i Sverige under läsåret 2020/21, en minskning med 16 procent jämfört med läsåret innan. Framför allt minskade utbytesstudenterna kraftigt. Freemover-studenterna var däremot något fler än läsåret 2019/20.

 • Kraftig minskning av utbytesstudenter vid svenska lärosäten
 • Färre inresande studenter än för tio år sedan
 • Fler inresande freemover-studenter tog examen

Utresande studenter

Både antalet utresande utbytesstudenter och utresande freemover-studenter minskade läsåret 2020/21 jämfört med läsåret innan. Utbytesstudenterna står för den klart största delen av minskningen. Trots att antalet utresande studenter minskade till både USA och Storbritannien jämfört med läsåret innan, var de fortfarande de största mottagarländerna.

 • Kraftig minskning av utresande studenter
 • Stor minskning av utresande till Nordamerika
 • Flest freemover-studenter studerade samhällsvetenskap, juridik, handel och administration
 • Många med civilekonomexamen har studerat utomlands