Högskolans personal

Antalet anställda inom högskolan fortsätter att öka, men i lägre takt än tidigare år. År 2021 fanns 54 420 anställda. Det är en ökning med 400 heltidsekvivalenter jämfört med året innan. Av de anställda tillhörde 60 procent den forskande och undervisande personalen, medan 40 procent var personal med andra än forskande och undervisande arbetsuppgifter.

Lektorer var den klart största anställningskategorin inom den forskande och undervisande personalen. Det var också den kategori som ökade mest i antal 2021 jämfört med året innan. Däremot blev meriteringsanställningarna färre. Både postdoktorerna och de biträdande lektorerna minskade marginellt i antal, efter att ha ökat under flera år dessförinnan.

Bland personal med andra än forskande och undervisande arbetsuppgifter var den administrativa personalen i majoritet. Både den administrativa personalen och den tekniska personalen ökade i antal jämfört med året innan, medan bibliotekspersonalen var oförändrad.

Könsfördelningen bland personalen i högskolan var relativt jämn. Bland den forskande och undervisande personalen var männen i viss majoritet, medan kvinnorna var i majoritet bland personalen med andra än forskande och undervisande arbetsuppgifter. Skillnaden mellan könen var samtidigt fortsatt stor inom några av anställningskategorierna. Av professorerna var drygt två tredjedelar män, medan knappt en tredjedel var kvinnor.

Samtlig personal

År 2021 fanns 54 420 anställda i högskolan. Av dem tillhörde sex av tio den forskande och undervisande personalen, medan fyra av tio var personal med andra än forskande och undervisande arbetsuppgifter. Under det senaste året har antalet anställda ökat med 400 heltidsekvivalenter. Det motsvarar en ökning med knappt 1 procent.

 • Sex av tio tillhör den forskande och undervisande personalen
 • Antalet anställda har ökat över tid

Den forskande och undervisande personalen

Den forskande och undervisande personalen ökade svagt, och var 32 420 heltidsekvivalenter år 2021. Lektorer var den största anställningskategorin och också den kategori som ökade mest i antal jämfört med året innan. Andelen kvinnor har ökat inom i stort sett alla anställningskategorier och forskningsämnesområden under den senaste tioårsperioden.

 • Den forskande och undervisande personalen ökar
 • Fler lektorer och färre meriteringsanställningar
 • Betydligt fler lektorer under den senaste tioårsperioden
 • Könsfördelningen mest ojämn bland professorer – trots att antalet kvinnor ökar
 • Mål för att öka andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer
 • Knappt 4 procent anställs som professorer inom tolv år
 • Postdoktorer i majoritet bland meriteringsanställningar
 • Ökningen av meriteringsanställningar har stannat av
 • Fortsatt hård konkurrens om meriteringsanställningar
 • Mål för att öka andelen biträdande lektorer
 • Störst ökning av antalet anställda inom samhällsvetenskap
 • Andelen lektorer störst inom samhällsvetenskap samt humaniora och konst
 • Drygt en fjärdedel hade en tidsbegränsad anställning
 • Andelen tidsbegränsat anställda har minskat över tid
 • Omkring 5 000 internationellt rekryterade forskare
 • Vanligast att meriteringsanställda rekryteras internationellt
 • Högst andel internationellt rekryterade inom naturvetenskap

Personal med andra än forskande och undervisande uppgifter

Personal med andra än forskande och undervisande uppgifter ökade jämfört med året innan, och var 22 000 heltidsekvivalenter år 2021. Den klart största anställningskategorin var administrativ personal. Både den administrativa personalen och den tekniska personalen ökade i antal jämfört med året innan.

 • Flest tillhör den administrativa personalen
 • Den administrativa personalen ökar