Högskolans forskning

Universitetens och högskolornas totala intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå var nära 45 miljarder kronor 2019. Mer än hälften av intäkterna gick till forskningsämnesområdena medicin och hälsovetenskap samt naturvetenskap.

Antalet forskningspublikationer vid svenska lärosäten minskade under 2020. Minskningen förklaras till stor del av att konferensbidragen var betydligt färre än tidigare år.

Engelska dominerar som publiceringsspråk i både licentiat- och doktorsavhandlingar vid svenska universitet och högskolor. Inom naturvetenskap och teknik skrevs i stort sett samtliga akademiska avhandlingar på engelska under 2020.

Forskningsresurser

Huvuddelen av den offentligt finansierade forskningen i Sverige bedrivs vid universitet och högskolor. Forskningen bedrivs inom flera olika forskningsämnesområden, där den ekonomiska tyngdpunkten ligger på forskning inom medicin och hälsovetenskap samt naturvetenskap.

  • Huvuddelen av den offentligt finansierade forskningen bedrivs i högskolan
  • Mest forskning inom medicin och naturvetenskap

Forskningspublikationer

Den vanligaste publikationstypen vid svenska lärosäten är vetenskapliga artiklar. Under 2020 minskade det totala antalet forskningspublikationer. Minskningen beror framför allt på att konferensbidragen var betydligt färre än året innan.

  • Färre forskningspublikationer under 2020
  • Flest publikationer inom medicin och hälsovetenskap
  • Engelska dominerar som publiceringsspråk i avhandlingar