Högskolans ekonomi och finansiering

År 2021 uppvisade universitet och högskolor ett positivt samlat ekonomiskt resultat. Överskottet är det största under den senaste tioårsperioden och beror huvudsakligen på ökade anslagsintäkter inom både utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå. Kostnaderna för personal ökade, medan driftskostnaderna var oförändrade.

Under året fortsatte staten att skjuta till anslagsmedel för att utöka antalet utbildningsplatser i högskolan. Lärosätena utbildar också fler studenter, men det totala värdet av utbildningsvolymen nådde inte upp till universitetens och högskolornas samlade takbelopp. Intäkterna av uppdragsverksamheten ökade efter att ha fallit under året innan. Samtidigt var intäkterna av studieavgifter från betalande studenter, trots pandemin, oförändrade för andra året i rad.

Inom forskning och utbildning på forskarnivå ökade både intäkter och kostnader, även om driftkostnaderna fortfarande är kvar på relativt låga nivåer jämfört med innan pandemin. För andra året i rad ökade de oförbrukade bidragen som en följd av att forskningsprojekt skjutits upp på grund av coronapandemin.

Lärosätenas ekonomi

År 2021 uppvisade universitet och högskolor ett positivt samlat ekonomiskt resultat. Intäkter och kostnader ökade inom både utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå. Kostnaderna för personal ökade, medan driftskostnaderna var oförändrade.

 • Hur mycket kostade den svenska högskolan?
 • Inga större skillnader i kostnadsutvecklingen mellan verksamhetsområdena
 • Betydande ökning av intäkter
 • Överskott i både utbildnings- och forskningsverksamheten
 • Lärosätenas myndighetskapital fortsätter öka

Finansiering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Staten har skjutit till medel för både tillfälliga och permanenta utbyggnader av högskolans utbildning med anledning av coronapandemin och för att möta en högre efterfrågan på utbildning. Det har inneburit att högskolans kapacitet att ta emot studenter ökade betydligt under 2021. Trots coronapandemin har intäkterna från betalande studenter inte minskat.

 • Statliga anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
 • Liten underproduktion inom utbildningsverksamheten
 • Flera utbyggnader med anledning av coronapandemin
 • Utbildningskapaciteten väntas minska kommande år
 • Oförändrade intäkter av studieavgifter
 • Uppdragsutbildning och beställd utbildning

Finansiering av forskning och utbildning på forskarnivå

År 2021 var de totala intäkterna till forskning och utbildning på forskarnivå totalt 47,6 miljarder. Det är en ökning med 2,2 miljarder i löpande priser jämfört med året innan. Ökningen beror framför allt på högre anslagsintäkter.

 • Huvuddelen av forskningsmedlen är statliga
 • Tillskott av både permanenta och tillfälliga anslag
 • Långsam återhämtning för forskningsbidragen
 • De oförbrukade bidragen fortsätter att öka
 • Minskade avgiftsintäkter