Utbildning och arbetsmarknad

Prognoser visar att arbetsmarknadens behov är stora. På många områden finns det risk att antalet högskoleutbildade inte kommer att täcka behoven 2035. Det gäller särskilt utbildningar inom pedagogik och lärarutbildning, liksom de flesta utbildningar inom hälso- och sjukvård samt social omsorg.

Det går bra på arbetsmarknaden för de som tar en examen i högskolan. En majoritet av dem som tog en examen läsåret 2017/18 var etablerade på arbetsmarknaden 1–1,5 år efter examen. Högst etablering hade de examinerade från vårdutbildningar och ingenjörsutbildningar. Även etableringen för dem som har en utländsk utbildning och genomgått en kompletterande utbildning var god. Tre år efter fullföljd utbildning var etableringsgraden nästan lika hög som för dem som gått en motsvarande ordinarie utbildning.

Coronapandemin verkar inte ha drabbat arbetsmarknaden för nyutexaminerade från högskolan i så hög grad. Men det råder stora skillnader mellan utbildningar. De som tagit en civilingenjörsexamen har fått det svårare på arbetsmarknaden, medan examinerade från hälso- och sjukvårdsutbildningar har fått det lättare.

Antalet forskarutbildade har ökat stort på den svenska arbetsmarknaden. Bland dem har andelen kvinnor och andelen som genomgått en forskarutbildning utanför Sverige ökat. Nära fyra av tio forskarutbildade arbetade inom utbildningsväsendet.

Prognoser för behov av högskoleutbildade

UKÄ:s prognoser visar att arbetsmarknaden har ett stort behov av högskoleutbildade på många områden. Det gäller särskilt utbildningarna inom pedagogik och lärarutbildning samt merparten av utbildningarna inom hälso- och sjukvård samt social omsorg. För civilingenjörer bedömer vi en risk för brist på arbetskraft för vissa inriktningar.

Brist, balans eller överskott 2035?

Prognoserna för arbetsmarknadsläget fram till 2035 handlar om tillgången på högskoleutbildade i relation till arbetsmarknadens behov. Resultaten visar att det kommer att uppstå brister inom många områden på arbetsmarknaden.

 • Brist på arbetskraft för många lärarexamina
 • Brist på arbetskraft inom hälso- och sjukvård samt social omsorg
 • Brist på arbetskraft för vissa inriktningar inom civilingenjörsexamen

Varierat arbetsmarknadsläge 2035 för några utbildningar

Ett varierat arbetsmarknadsläge är en situation där arbetsgivarnas svar i Arbetskraftsbarometern inte är entydiga, utan varierar i stor omfattning mellan god tillgång, balans och brist. Det kan tyda på regionala skillnader, eller skillnader mellan olika utbildningsinriktningar.

Utbildningarna med ett varierat arbetsmarknadsläge 2035:

 • läkarexamen
 • agronomexamen och hortonomexamen
 • generell examen inom biblioteks- och informationsvetenskap
 • generell examen inom data
 • vissa inriktningar av civilingenjörsexamen

Etablering efter examen på grundnivå och avancerad nivå

Arbetsmarknaden var god för en majoritet av dem som tog en examen på grundnivå och avancerad nivå läsåret 2017/18. Etableringsgraden låg på ungefär samma nivå som läsåret innan. Kvinnor hade något lägre etableringsgrad än män, och en högre andel kvinnor än män hamnade i grupperna osäker och svag ställning på arbetsmarknaden. I genomsnitt hade personer som tog en yrkesexamen högre etableringsgrad än de som tog en generell eller konstnärlig examen.

 • Majoriteten var etablerade
 • Kvinnorna hade lägre etablering än män
 • Högst etableringsgrad för personer med yrkesexamina

Etablering efter kompletterande utbildning – personer med utländsk utbildning

Även för personer med utländsk utbildning som gått en kompletterande utbildning var läget på arbetsmarknaden bra. Tre fjärdedelar av de som fullföljt en kompletterande utbildning läsåren 2014/15–2016/17 var etablerade efter ett år. Tandläkarutbildningen hade högst etablering. Vid en jämförelse med examinerade på motsvarande ordinarie utbildningar verkar det ta något längre tid att etableras efter en kompletterande utbildning.

 • Tre fjärdedelar var etablerade
 • Etableringen ökar med tiden
 • Tandläkarutbildningen i topp

Hur går det för nyutexaminerade studenter?

Coronapandemin har påverkat arbetsmarknaden för många. För de som examinerades våren 2020 har andelen som har bra möjlighet till försörjning minskat något jämfört med examinerade våren 2019. Män verkar ha drabbats hårdare. En anledning kan vara att arbetsmarknade i privat sektor har påverkats mer än i offentlig sektor.

 • För samtliga examinerade har det skett en liten nedgång i möjligheten till en god försörjning
 • Civilingenjörer har fått det svårare med bra möjlighet till försörjning

Forskarutbildade på arbetsmarknaden

Antalet forskarexaminerade har ökat stort på den svenska arbetsmarknaden under de senaste tio åren. Men de är relativt ojämnt fördelade på olika näringsgrenar. Högst är andelen inom kunskaps- och forskningsintensiva näringsgrenar. Landets högskolor är de arbetsgivare som har anställt flest forskarutbildade under tidsperioden.

Faktarutor

Ny typ av uppföljning

Med hjälp av en ny statistikkälla från SCB som baseras på arbetsgivardeklarationer har vi jämfört uppgifter om inkomst för dem som tog en examen under våren 2020 med dem som tog en examen ett år tidigare. Uppföljningen gjordes i oktober samma år de tog examen. Syftet är att undersöka de nyutexaminerades ställning på arbetsmarknaden under coronapandemin. Vi har fokuserat på hur stor andel som tjänar över 20 000 kronor i månaden, vilket här räknas som att ha en bra möjlighet till försörjning.

Vem räknas som etablerad?

För att definieras som etablerad på arbetsmarknaden krävs att individen uppfyller följande kriterier:

 • Personen är sysselsatt i november månad det aktuella uppföljningsåret enligt den definition som SCB använder i sysselsättningsregistret.
 • Den sammanräknade arbetsinkomsten under året ska överstiga 247 900 kronor (år 2019).
 • Det ska inte finnas några händelser som indikerar perioder av arbetslöshet (på heltid eller deltid) eller att personen varit föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Den definition av etablerad som används här är på många sätt snäv. Det är flera villkor som måste vara uppfyllda under uppföljningsåret för att en person ska räknas som etablerad, och definitionen avser personer som har en god ställning på arbetsmarknaden. Individer som tillhör gruppen etablerade har med andra ord haft en förhållandevis smidig övergång från utbildning till arbetslivet.

Populationen delas in i fyra kategorier utifrån hur stark ställning de har på arbetsmarknaden:

 • Etablerad: God ställning på arbetsmarknaden
 • Osäker: Relativt låg arbetsinkomst eller förekomst av arbetslöshet
 • Svag: Låg arbetsinkomst eller förekomst av heltidsarbetslöshet en stor del av året
 • Utanför: Ingen arbetsinkomst