Internationell studentmobilitet på grundnivå och avancerad nivå

Höstterminen 2020 minskade antalet nya inresande studenter som kom till Sverige kraftigt jämfört med höstterminen innan, troligen som en effekt av coronapandemin.

Det kom färre studenter från samtliga geografiska områden. Men under läsåret 2019/20 ökade antalet inresande studenter jämfört med läsåret innan. Fler av dem betalade avgifter för sina studier i Sverige, och majoriteten av de betalande studenterna var män. Även antalet inresande studenter som tog examen ökade.

Allt färre svenska studenter väljer att studera utomlands. Det senaste läsåret minskade både antalet som anordnade sina utlandsstudier själva liksom antalet som deltog i ett utbytesprogram. De största mottagarländerna var USA och Storbritannien, men antalet utresande studenter minskade till båda länderna.

Nya inresande studenter

Betydligt färre nya inresande studenter kom till Sverige höstterminen 2020 jämfört med höstterminen innan, med största sannolikhet till följd av coronapandemin. Däremot ökade antalet nya inresande studenter läsåret 2019/20 jämfört med läsåret innan. Det senaste läsåret var männen i majoritet bland de nya betalande studenterna och bland de freemover-studenter som påbörjade ett masterprogram.

 • Färre nya utbytesstudenter till Sverige
 • Fler nya inresande studenter på läsårsnivå
 • Minskat antal studenter från USA
 • Män i majoritet bland nya freemoverstudenter på program

Antalet nya inresande studenter från Pakistan minskade markant läsåret 2011/12 efter att studieavgifter hade införts, men sedan dess har antalet successivt ökat. Läsåret 2019/20 ökade antalet med 180 jämfört med läsåret innan. Pakistan är därmed återigen ett av länderna med flest nya inresande till Sverige.

Totala antalet inresande studenter

Det totala antalet inresande studenter i Sverige fortsätter att öka. Det senaste läsåret tog allt fler freemover-studenter ut sin första examen i Sverige, de flesta på avancerad nivå. Bland de betalande studenterna höstterminen 2020 ökade andelen som finansierade sina studier med svenska stipendier.

 • Allt fler inresande studenter
 • Fler finansierade studieavgifter med svenska stipendier
 • Fortsatt fler inresande freemoverstudenter tog examen

Utresande studenter

Både antalet utresande utbytesstudenter och utresande freemover-studenter minskade 2019/20 jämfört med läsåret innan. USA och Storbritannien är fortsatt de största mottagarländerna, men antalet utresande studenter minskade till båda länderna jämfört med förra läsåret. Antalet svenska studenter som väljer att studera till läkare utomlands fortsätter att minska.

 • Färre utresande studenter
 • Storbritannien största mottagarlandet
 • Färre studerade till läkare utomlands
 • Större andel män har studerat utomlands av de examinerade

Under de senaste tio läsåren har Storbritannien, USA och Danmark tappat många utresande från Sverige, medan antalet till bland annat Nederländerna och Lettland har ökat.

Faktarutor

Inresande och utresande studenter - definitioner

Inresande studenter

Totala antalet inresande studenter är samtliga inresande studenter som studerar i Sverige, oavsett om de har gjort det i en termin eller flera år.

Nya inresande studenter är inresande studenter som för första gången studerar i den svenska högskolan. Nya inresande studenter är alltså en delmängd av det totala antalet inresande studenter.

Utbytesstudenter är studenter som deltar i ett utbytesprogram vid svenska universitet och högskolor.

Freemover-studenter anordnar sina studier i Sverige på egen hand. Det är personer som har beviljats uppehållstillstånd för studier, utrikes födda som invandrade mindre än sex månader före studiestarten och övriga personer som inte har svenskt personnummer i högskolornas studieadministrativa system. Inresande freemover-studenter som kommer från länder utanför EU/EES och Schweiz betalar anmälnings- och studieavgifter för sina studier i Sverige. Därför kan freemover-studenter delas in i betalande och icke-betalande studenter.

Utresande studenter

Utbytesstudenter deltar i ett utbytesprogram som anordnas av svenska och utländska universitet och högskolor.

Freemover-studenter har studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för studier utomlands och har anordnat sina studier själva.

Landuppgifter saknas för vissa freemover-studenter

Det saknas landuppgifter för en andel av gruppen inresande freemover-studenter. Studenter från övriga Norden behöver inte uppehållstillstånd för att bosätta sig i Sverige och det är troligt att många studenter från EU/EES och Schweiz inte heller ansöker om uppehållstillstånd, eftersom de inte behöver tillståndet för kortare vistelse i landet. Det innebär att antalet freemover-studenter från EU/EES och Schweiz antagligen är underskattat, eftersom det troliga är att en stor andel av studenterna från dessa länder redovisas med okänt ursprungsland. Dessutom behöver inte freemover-studenter som enbart studerar på distans uppge land.

Stipendier och studieavgifter

Det finns två statliga stipendieprogram för inresande, betalande studenter som studerar på grundnivå och avancerad nivå.

Det första programmet syftar till att främja lärosätenas internationalisering genom att underlätta rekrytering av särskilt kvalificerade studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz. UHR administrerar programmet och fördelar medel till sökande lärosäten, som själva beslutar om stipendiernas användning och om de ska täcka hela eller del av studieavgiften.

Det andra programmet består av två delar och administreras av Svenska institutet (SI). En del av stipendierna riktas mot studenter från länder som Sverige har ett långsiktigt utvecklingssamarbete med, och övriga riktas mot studenter från länder som klassas som låg- eller medelinkomstländer enligt OECD:s biståndskommitté (OECD/DAC). Regeringens mål med programmet är att bidra till kvalificerad kompetensförsörjning i utvecklingsländer. Stipendierna täcker hela studieavgiften och dessutom studenternas levnadsomkostnader.