Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Intresset för högskolestudier är fortsatt stort. Antalet studenter i den svenska högskolan ökar för tredje året i rad och börjar närma sig rekordåret 2010. Framför allt ökar de svenska studenterna. Kvinnor är i fortsatt klar majoritet och utgör 60 procent av studenterna.

Lärarprogrammen har tillsammans flest antal nybörjare av alla program, men trots satsningar på fler utbildningsplatser minskar antalet nybörjare på lärarprogrammen.

Distansstudier blir alltmer populära; knappt en femtedel av alla studenter läste enbart utbildningar på distans. Även antalet examinerade fortsätter att vara på en historiskt hög nivå, även om antalet är oförändrat jämfört med förra läsåret. Kvinnor är fortsatt i majoritet bland de examinerade.

Lärarprogrammen har tillsammans flest antal nybörjare av alla program, men trots satsningar på fler utbildningsplatser minskar antalet nybörjare på lärarprogrammen. Däremot ökar antalet examinerade, främst från ämnes- och grundlärarprogrammen.

Sökande och antagna

För första gången på flera år ökade antalet sökande som inte tidigare har studerat i högskolan till höstterminen 2019. Särskilt stor var ökningen i gruppen 25 år och äldre. Även antalet antagna som inte tidigare har studerat i högskolan ökade. Söktrycket, det vill säga antalet sökande per antagen, var på totalnivå oförändrat jämfört med förra året.

 • Sökande som inte tidigare studerat i högskolan ökar igen
 • Sökande som inte tidigare studerat i högskolan blir allt äldre
 • Förväntad ökning av 19–25-åringar i befolkningen
 • Antagna som inte tidigare studerat i högskolan fortsätter att öka
 • Antalet behöriga förstahandssökande till olika program ökar igen
 • Fler sökande till sjuksköterskeprogrammet och flera lärarprogram
 • Fortsatt högst söktryck till psykologprogrammet

Nybörjare på grundnivå och avancerad nivå

Antalet nybörjare i högskolan ökade för tredje läsåret i rad 2018/19. Störst var ökningen för svenska nybörjare. Den långsiktiga trenden med färre svenska nybörjare på fristående kurser bröts när fler nybörjare inledde sina studier på fristående kurser. Trots satsningar från staten på att bygga ut utbildningar, minskade antalet nybörjare på flera av lärarprogrammen och på sjuksköterskeprogrammet.

 • Antalet högskolenybörjare fortsätter att öka
 • De flesta högskolenybörjare har enbart studerat i gymnasieskolan
 • Stora skillnader i övergången till högskolestudier mellan olika gymnasieprogram
 • Medianåldern för högskolenybörjarna
 • Fler svenska nybörjare på fristående kurser
 • Färre programnybörjare på kandidatexamensprogram
 • Färre nybörjare på yrkesexamensprogram

Totala antalet registrerade studenter

Antalet studenter ökade höstterminen 2019 till 359 700 och börjar nu närma sig rekordåret 2010. Framför allt syns en ökning på distansutbildningar – knappt en femtedel läste enbart kurser på distans. Kvinnorna var i fortsatt klar majoritet – 60 procent var kvinnor bland samtliga studenter. Den långsiktiga trenden att allt fler studenter läser på avancerad nivå består.

 • Antalet registrerade studenter ökar stort
 • Distansstudenterna ökar kraftigt
 • Flest studenter inom juridik och samhällsvetenskap
 • Deltagandet i högskoleutbildning högst vid 22 års ålder

Utbildningsvolym mätt i helårsstudenter

Antalet helårsstudenter i högskolan har ökat de två senaste åren och uppgick läsåret 2018/19 till 300 500. Den största volymen fortsätter att finnas på programmen, även om volymen har ökat både på program och fristående kurser. Juridik och samhällsvetenskap var det klart största ämnesområdet. Fördelningen mellan de olika ämnesområdena har varit ungefär densamma de fem senaste läsåren.

 • Antalet helårsstudenter fortsätter att öka
 • Samtliga studieformer utom konstnärliga program ökade i volym
 • Flest helårsstudenter finns inom juridik och samhällsvetenskap

Examinerade

Antalet studenter som tog en examen på grundnivå eller avancerad nivå läsåret 2018/19 var oförändrat på totalnivå jämfört med förra läsåret. Av de generella examina var det vanligast att ta en kandidatexamen, men den examenstyp som ökade mest var masterexamen. Av alla yrkesexamina var det flest studenter som antingen tog en civilingenjörsexamen eller en sjuksköterskeexamen.

 • Oförändrat antal examinerade
 • Antalet masterexamina ökade
 • Civilingenjörsexamen störst bland yrkesexamina
 • Konstnärliga examina minskade

Utbildningsnivån i befolkningen

Utbildningsnivån i befolkningen ökar. För varje år ökar också skillnaden mellan kvinnor och män i andelen högutbildade. För de som fyllde 40 år 2019 var skillnaden 15 procentenheter mellan könen. Samma mönster finns i de övriga nordiska länderna och också i många andra OECD-länder.

 • Utbildningsnivån i befolkningen har ökat
 • Kvinnor är mer högutbildade än män

Genomströmning

Studenternas genomsnittliga prestationsgrad på totalnivå var 83 procent läsåret 2016/17. Den har legat oförändrat de senaste tre åren. Examensfrekvenserna var högst på barnmorskeprogrammet och läkarprogrammet och lägst på högskoleingenjörsprogrammet och civilekonomprogrammet. Kvinnor har precis som tidigare år högre genomströmning än män, både mätt i prestationsgrader och examensfrekvenser.

 • Kvinnor fortsätter att ha högre prestationsgrader än män
 • Studenter på program har högst prestationsgrader
 • Studenter på barnmorskeprogrammet hade högst examensfrekvens

Lärarprogrammen

Läsåret 2018/19 var det totalt 13 370 nybörjare på lärarprogrammen. Det var en svag minskning jämfört med läsåret innan. Lärarprogrammen fortsätter ändå att vara störst av yrkesexamensprogrammen om man utgår från det totala antalet nybörjare. Samma läsår tog 8 570 en lärarexamen av något slag, vilket var en ökning jämfört med läsåret innan. Lärarprogrammen domineras starkt av kvinnor. Bland nybörjarna ökade dock antalet män något medan antalet kvinnor minskade.

 • Ökat söktryck på flera inriktningar
 • Färre kvinnor och fler män bland nybörjarna
 • Antalet examinerade lärare ökar

Breddad rekrytering

Den sociala snedrekryteringen till högskolan fortsätter att vara kraftig. Det finns en överrepresentation av studenter med högutbildade föräldrar. Läsåret 2018/19 fanns högst andel nybörjare med högutbildade föräldrar på läkarprogrammet och lägst på yrkeslärarprogrammet. Personer med svensk och utländsk bakgrund påbörjar högskolestudier i ungefär samma utsträckning. Men de som invandrat vid 7–18 års ålder var underrepresenterade.

 • Den sociala snedrekryteringen till högskolan fortsätter
 • Högskolenybörjare med högutbildade föräldrar dominerar
 • Ingen snedrekrytering efter nationell bakgrund på totalnivå
 • Personer med utländsk bakgrund var väl representerade bland nybörjarna