Utbildning på forskarnivå

För första gången var det fler kvinnor än män bland doktorandnybörjarna. Forskarutbildningen rekryterar i hög grad internationellt. 2019 var andelen utländska doktorandnybörjare 40 procent. Samtidigt har snedrekryteringen till forskarutbildningen minskat utifrån både social och nationell bakgrund.

En tredjedel av doktoranderna fanns inom medicin och hälsovetenskap. Majoriteten av doktoranderna studerade på heltid.

Övergången till forskarutbildning

4 procent av de som tog en examen på grundnivå eller avancerad nivå mellan läsåren 2010/2011 och 2014/2015 fortsatte på en forskarutbildning fram till och med läsåret 2018/2019. Men det var stora skillnader mellan olika examensinriktningar.

 • Störst övergång för examinerade inom naturvetenskap, matematik samt informations- och kommunikationsteknik.

Nybörjare på forskarnivå

Antalet doktorandnybörjare minskade något till 2019. Andelen utländska doktorandnybörjare var 40 procent. För första gången var det fler kvinnor än män bland doktorandnybörjarna.

 • Hög andel utländska doktorandnybörjare
 • Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap
 • Naturvetenskap och teknik vanligast bland utländska doktorandnybörjare
 • Äldre doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap
 • Fler än tidigare har doktorandanställning
 • Andelen i befolkningen som påbörjar en forskarutbildning minskar

Doktorander

En tredjedel av doktoranderna fanns inom medicin och hälsovetenskap. Majoriteten av doktoranderna studerade på heltid.

 • Något färre doktorander
 • Majoriteten studerar på heltid
 • Doktorandanställning vanligast

Examina på forskarnivå

Antalet doktorsexamina minskade för tredje året i rad. Även antalet licentiatexamina minskade något i jämförelse med det föregående läsåret. Könsfördelningen var jämn bland de examinerade för båda examenstyperna.

Genomströmning

Det tar längre tid för kvinnor än för män att avlägga en examen på forskarutbildningen. När det gått åtta år efter nybörjaråret har dock skillnaden mellan könen försvunnit. Studietiden var i genomsnitt tolv terminer från nybörjartermin till doktorsexamen.

 • Examensfrekvensen inom fem år oförändrad
 • Skillnaden mellan kvinnor och män minskar
 • En doktorsexamen tar i snitt tolv terminer

Breddad rekrytering

Snedrekryteringen till forskarutbildningen har minskat utifrån både social och nationell bakgrund. Andelen av en födelsekull som påbörjar en forskarutbildning är numera nästan densamma oavsett om personerna har svensk eller utländsk bakgrund.

 • Den sociala snedrekryteringen minskar men mönstret kvarstår
 • Överrepresentation av doktorandnybörjare med högutbildade föräldrar
 • Marginell snedrekrytering utifrån nationell bakgrund
 • Doktorandernas nationella sammansättning representerar befolkningen

Examenstillstånd på forskarnivå

Alla universitet har tillstånd att utfärda generella examina på forskarnivå, och sedan den 1 januari 2010 kan högskolor ansöka om tillstånd att utfärda examina på forskarnivå. Examenstillståndet söks inom ett område, och ansökan prövas och beslutas av UKÄ. Mellan 2010 och 2019 beviljades 16 högskolor examenstillstånd.

För konstnärlig licentiatexamen och konstnärlig doktorsexamen, som infördes som egna examina den 1 januari 2010, måste både universitet och högskolor ansöka om examenstillstånd. Ansökan prövas och beslutas av UKÄ. År 2019 hade fyra lärosäten tillstånd att utfärda konstnärliga examina på forskarnivå: Lunds universitet, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås och Stockholms konstnärliga högskola.

Beslut om examenstillstånd för enskilda utbildningsanordnare fattas av regeringen.

Forskarskolor för yrkesverksamma lärare

Staten har genomfört flera satsningar på forskarskolor för yrkesverksamma lärare, varav den första startade 2008. Därefter följde ytterligare satsningar som påbörjades 2010, 2012, 2014 och 2018. Lärarna får, med bibehållen lön, gå utbildningen på forskarnivå under två och ett halvt år och samtidigt arbeta kvar som lärare på 20 procent av sin arbetstid. Utbildningen avses leda fram till en licentiatexamen.

Den senaste satsningen på forskarskolor för yrkesverksamma lärare påbörjades alltså 2018 och under 2018­-2019 har 25 lärare börjat på en forskarutbildning. Liksom på lärarutbildningen dominerar kvinnorna bland doktoranderna på dessa forskarskolor. I den föregående satsningen 2014 påbörjade 58 lärare en forskarutbildning, och av dessa avlade 14 en licentiatexamen 2019.