Utbildning och arbetsmarknad

Högre utbildning lönar sig för de flesta eftersom majoriteten av utbildningar har en positiv utbildningspremie. Det är ett flöde av personer med examen från högskolan till storstadslänen. Studenter som läser till sjuksköterskor och lärare väljer i hög grad att studera på hemorten och att bo kvar på hemorten efter examen. Den offentliga sektorns kompetensbehov är så stort att lärosätena inte på egen hand kan lösa detta genom att anta fler nybörjare.

Personer som tagit en yrkesexamen har högre etableringsgrad än dem med en generell examen eller en konstnärlig examen.

Etablering efter examen på grundnivå och avancerad nivå

För de som tog en examen läsåret 2016/17 var etableringsgraden 1–1,5 år senare den högsta sedan uppgifterna om etablering på arbetsmarknaden började samlas in. Det var ingen skillnad i etableringsgrad mellan kvinnor och män. Personer med en yrkesexamen hade i genomsnitt högre etableringsgrad än dem med en generell eller konstnärlig examen.

  • Nära 90 procent av de examinerade var etablerade på arbetsmarknaden
  • Etableringen ökar för både kvinnor och män
  • Högst etableringsgrad för personer med yrkesexamen

Vem räknas som etablerad?

För att definieras som etablerad på arbetsmarknaden krävs att individen uppfyller följande kriterier:

  • Personen var sysselsatt i november månad det aktuella uppföljningsåret, enligt den definition som SCB använder i sysselsättningsregistret.
  • Den sammanräknade arbetsinkomsten under året överstiger 241 900 kronor (år 2018).
  • Det finns inga händelser som indikerar att personen varit arbetslös (på heltid eller deltid) eller varit föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Denna definition är på många sätt snäv. Det är flera villkor som måste vara uppfyllda under uppföljningsåret för att en person ska räknas som etablerad, och definitionen avser personer som har en god ställning på arbetsmarknaden. Individer som tillhör gruppen etablerade har med andra ord haft en förhållandevis smidig övergång från utbildning till arbetslivet.

Populationen delas in i fyra kategorier utifrån hur stark ställning de har på arbetsmarknaden:

Etbaleringskategorier

Etableringsgraden (procent) för yrkesexamina per huvudinriktning

Per huvudinriktning. Totalt och uppdelat på kvinnor och män.

Etableringsgrad