Högskoleingenjörsexamen

Idag bedöms ett relativt balanserat arbetsmarknadsläge för nyexaminerade högskoleingenjörer. Pensionsavgången beräknas bli låg då endast 20 procent idag är 50 år eller äldre. Samtidigt väntas en relativ stor andel av högskoleingenjörer lämna utbildnings­gruppen ge­nom vidareutbildning, i första hand till olika inriktningar av civilingenjörsexamen.

Balanserat arbetsmarknadsläge år 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på högskoleingenjörer fram till år 2035.

Tillgången på högskoleingenjörer beräknas med nuvarande utbildningsdimensionering öka med cirka 25 procent fram till år 2035 till följd av fler examinerade än de som bedöms lämna arbetskraften. Med en examensfrekvens på cirka 60 procent för kvinnor och cirka 45 procent för män beräknas antal examinerade högskoleingenjörer till 3 600 personer per år under prognosperioden.

Efterfrågan på högskoleingenjörer beräknas öka med drygt 25 procent fram till år 2035. Ökningen beror framför allt på utbildningsväxlingen, som innebär att kraven på for­mell kompetens väntas fortsätta att öka i ingenjörs­yrkena. Högskoleingenjörer utgör en viktig utbild­ningsgrupp vid ersättningsrekryteringen efter de stora pensionsavgångar som väntas bland gymnasie­ingenjörer.

Sammanfattningsvis beräknas med nuvarande utbildningsdimensionering ett balanserat arbetsmarknadsläge 2035 för högskoleingenjörer. Observera att bedömningen kan variera baserad på de olika inriktningarna som finns inom utbildningsgruppen.

Årligt nybörjarbehov

Eftersom det bedöms ett balanserat arbetsmarknadsläge för högskoleingenjörer 2035 beräknas inte något ökat nybörjarbehov för utbildningsgruppen i denna analys.

Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

Av de som tog en högskoleingenjörsexamen läsåret 2016/17 hade 88 procent av kvinnorna och 91 procent av männen en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. Den genomsnittliga månadslönen för högskoleingenjörerna var 41 200 kronor för kvinnor och 46 200 kronor för män 2019. Totalt 90 procent av högskoleingenjörerna arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.