Civilingenjörsexamen: samtliga inriktningar

Idag bedöms ett varierat arbetsmarknadsläge för nyexaminerade civilingenjörer för de fem inriktningarna sammantagna. Pensionsavgången beräknas bli måttlig då knappt en tredjedel idag är 50 år eller äldre. Därutöver reduceras tillgången på civilingenjörer något av personer som lämnar Sverige och viss vidareutbildning.

Varierat arbetsmarknadsläge år 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på civilingenjörer fram till år 2035.

Källa: SCB

I utbildningsgruppen ingår fem inriktningar.

 * Dagens arbetsmarknadsläge är baserat på arbetsgivarnas bedömningar om tillgång till nyexaminerad arbetskraft utifrån Arbetskraftsbarometern 2020.

Tillgången på civilingenjörer beräknas med nuvarande utbildningsdimensionering öka med cirka 35 procent fram till år 2035. Skillnaden är dock stor mellan olika inriktningar på civilingenjörsutbildningen. Examensfrekvensen för civilingenjörsexamen varierar efter inriktning. Med en examensfrekvens på i genomsnitt 65 procent för kvinnor och i genomsnitt 55 procent för män beräknas antalet examinerade civilingenjörer till närmare 4 200 personer årligen under prognosperioden.

Efterfrågan på civilingenjörer beräknas öka med närmare 40 procent un­der prognosperioden. Variationen i beräknad efterfrågetillväxt är dock stor mellan olika grupper. Ökningen i efterfrågan beror framför allt på utbildningsväxlingen, vilken innebär att en allt större andel av dem som arbetar inom ett civilingen­jörs- eller dataspecialistyrke i framtiden antas ha en civilingenjörs­examen jämfört med i dag.

Sammanfattningsvis beräknas med nuvarande utbildningsdimensionering att dagens varierade arbetsmarknadsläge, totalt sett för hela utbildningsgruppen kvarstår fram till 2035.

Årligt nybörjarbehov

Trots att det bedöms en risk för fortsatt brist på nyexaminerade civilingenjörer inom maskin-, fordons- och farkostteknik 2035 beräknas inte något nybörjarbehov i denna analys. Anledningen är att dagens brist för nyexaminerade civilingenjörer inom maskin-, fordons- och farkostteknik inte kvantifieras i prognosmodellen, vilket leder till att det inte heller går att beräkna något nybörjarbehov för utbildningen.

Det årliga nybörjarbehovet beräknas enbart för två inriktningar inom utbildningsgruppen.

Civilingenjörsexamen inom kemi-, bio-, material- och geoteknik

Antalet nybörjare på civilingenjörsprogrammet inom kemi-, bio, material- och geoteknik beräknas årligen till drygt 700 under prognosperioden. Detta är lika många som antalet nybörjare läsåret 2019/20. Med en examensfrekvens på cirka 65 procent för kvinnor och cirka 55 procent för män beräknas antal examinerade civilingenjörer inom kemi-, bio, material- och geoteknik till drygt 550 personer årligen under prognosperioden.

För att säkerställa balans mellan tillgång och efterfrågan behövs cirka 2 000 fler civilingenjörer inom kemi-, bio, material- och geoteknik år 2035. Detta betyder att antalet nybörjare behöver öka med drygt 400 per år jämfört med läsåret 2019/20 – en ökning med cirka 56 procent. Ökningen behöver ske genast och nivån behöver bestå under hela prognosperioden.

Observera att det årliga nybörjarbehovet har beräknats utifrån de antagna examensfrekvenserna för kvinnor och män. Ökning eller minskning i examensfrekvenserna resulterar i motsvarande minskning respektive ökning av det årliga nybörjarbehovet.

Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik, elektro- och datateknik

Antalet nybörjare på civilingenjörsprogrammet inom teknisk fysik, elektro- och datateknik beräknas årligen till drygt 3 000 under prognosperioden. Detta är lika många som antalet nybörjare läsåret 2019/20. Med en examensfrekvens på cirka 55 procent för kvinnor och cirka 45 procent för män beräknas antal examinerade civilingenjörer inom teknisk fysik, elektro- och datateknik till cirka 2 000 personer årligen under prognosperioden.

För att säkerställa balans mellan tillgång och efterfrågan behövs cirka 10 000 fler civilingenjörer inom teknisk fysik, elektro- och datateknik år 2035. Detta betyder att antalet nybörjare behöver öka med drygt 2 600 per år jämfört med läsåret 2019/20 – en ökning med cirka 82 procent. Ökningen behöver ske genast och nivån behöver bestå under hela prognosperioden.

Observera att det årliga nybörjarbehovet har beräknats utifrån de antagna examensfrekvenserna för kvinnor och män. Ökning eller minskning i examensfrekvenserna resulterar i motsvarande minskning respektive ökning av det årliga nybörjarbehovet.

Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

Av de som tog en civilingenjörsexamen läsåret 2016/17 hade 95 procent av kvinnorna och 94 procent av männen en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. Den genomsnittliga månadslönen för civilingenjörerna var 49 400 kronor för kvinnor och 55 900 kronor för män 2019. Totalt 90 procent av civilingenjörerna arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.