I analysen ingår arkitektexamen, civilingenjörsexamen och högskoleingenjörsexamen.

* Dagens arbetsmarknadsläge är baserat på arbetsgivarnas bedömningar om tillgång till nyexaminerad arbetskraft utifrån Arbetskraftsbarometern 2020.

Prognosen visar att det förväntas ett balanserat arbetsmarknadsläge för nyexaminerade arkitekter och högskoleingenjörer 2035. För civilingenjörer bedöms arbetsmarknadsläget 2035 variera för de olika inriktningarna. I tabellen redovisas nybörjarbehovet för de utbildningar där förväntas en risk för brist 2035.

För civilingenjörer inom maskin-, fordons- och farkostteknik bedöms dagens brist kvarstå fram till 2035. Trots att det bedöms en risk för fortsatt brist på nyexaminerade civilingenjörer inom maskin-, fordons- och farkostteknik 2035 beräknas inte något nybörjarbehov i denna analys. Anledningen är att dagens brist för nyexaminerade civilingenjörer inom maskin-, fordons- och farkostteknik inte kvantifieras i prognosmodellen, vilket leder till att det inte heller går att beräkna något nybörjarbehov för utbildningen.

Söktrycket visar antalet som sökt en utbildning i förhållande till antalet som har antagits. Ju högre söktryck en utbildning har, desto större konkurrens om platserna. Om söktrycket är 1 betyder det att alla som sökt utbildningen antas.

Den genomsnittliga månadslönen för utbildade inom området 2019 redovisas nedan.

Källa: SCB