Psykologexamen

Idag bedöms ett varierat arbetsmarknadsläge för nyexaminerade psykologer. Ett varierat arbetsmarknadsläge kan tolkas som en situation där bedömningar om tillgång på arbetskraft varierar starkt mellan olika arbetsgivare.

Risk för överskott 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på psykologer fram till år 2035.

tillgång efterfrågan psykolog

Källa: SCB

Pensionsavgångarna väntas bli måttliga fram till år 2035 eftersom cirka 35 procent av dem i arbetskraften i dag är 50 år eller äldre. Samtidigt förväntas en andel av psykologer vidareutbilda sig till psykoterapeuter.

Tillgången på psykologer beräknas med nuvarande utbildningsdimensionering öka med närmare 45 procent under prognosperioden till följd av fler examinerade än de som bedöms lämna arbetskraften eller vidareutbilda sig. Med en examensfrekvens på cirka 85 procent för kvinnor och 70 procent för män beräknas antalet examinerade psykologer till drygt 600 per år under prognosperioden.

Efterfrågan på psykologer väntas öka med omkring 25 procent. Omkring hälften av ökningen förklaras av befolkningstillväxten under prognosperioden och det ökade behovet av arbetskraft inom vård och omsorg som följer av denna tillväxt. Psykologer väntas framöver dessutom efterfrågas i större uträckning inom fler delar av arbetsmarknaden, främst inom vård och omsorg, men även inom arbetslivs- och organisationsutveckling.

Sammanfattningsvis bedöms med nuvarande utbildningsdimensionering en risk för överskott på psykologer 2035.

Årligt nybörjarbehov

Eftersom det bedöms en risk för överskott på psykologer 2035 beräknas inte något ökat nybörjarbehov för utbildningen i denna analys.

Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

vanligaste yrken psykolog

Av de som tog en psykologexamen läsåret 2016/17 hade 85 procent av kvinnorna och 87 procent av männen en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. Den genomsnittliga månadslönen för psykologerna var 41 700 kronor för kvinnor och 43 300 kronor för män 2019. Totalt 97 procent av psykologer arbetade inom yrke som matchade deras utbildning 2018.