Juristexamen

Idag bedöms en god tillgång på nyexaminerade jurister. Pensionsavgången väntas bli måttlig eftersom cirka 35 procent av dem i arbetskraften i dag är 50 år eller äldre.

Risk för överskott 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på jurister fram till år 2035.

tillgång efterfrågan jurist

Källa: SCB

Tillgången på jurister beräknas med nuvarande utbildningsdimensionering öka med drygt 25 procent fram till år 2035 till följd av fler examinerade än de som förväntas lämna arbetskraften. Med en examensfrekvens på cirka 80 procent för kvinnor och cirka 70 procent för män beräknas antalet examinerade jurister till omkring 1 450 personer per år under prognosperioden.

Efterfrågan på jurister beräknas under samma period öka med något över 15 procent. Drygt en tredjedel av efterfrågeutvecklingen förklaras av den ökade efterfrågan på arbetskraft inom flera näringsgrenar där jurister är verksamma, bland annat inom offentlig förvaltning samt juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. Jurister väntas samtidigt efterfrågas i större utsträckning i flera näringar. Den utbildningsväxling som beräknas fortsätta under prognos­perioden inne­bär dessutom att en högre andel av dem som arbetar som planerare och utredare väntas ha en juristexamen jämfört med i dag.

Sammanfattningsvis bedöms med nuvarande utbildningsdimensionering en risk för överskott på jurister 2035.

Årligt nybörjarbehov

Eftersom det bedöms en risk för överskott på jurister 2035 beräknas inte något ökat nybörjarbehov för utbildningen i denna analys.

Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

vanligaste yrken jurist

Av de som tog en juristexamen läsåret 2016/17 hade 91 procent av både kvinnor och män en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. Den genomsnittliga månadslönen för juristerna var 51 000 kronor för kvinnor och 58 000 kronor för män 2019. Totalt 90 procent av personerna med en juristexamen arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.