Generell examen inom samhällsvetenskap och förvaltning

Idag bedöms en god tillgång på nyexaminerade inom samhällsvetenskap och förvaltning. Drygt en tredjedel är i dag 50 år eller äldre och pensionsavgången väntas bli relativt måttlig. Därutöver bedöms en andel examinerade inom samhällsvetenskap och förvaltning vidareutbilda sig, främst inom närliggande områden.

Risk för överskott år 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft med generella examina inom samhällsvetenskap och förvaltning fram till år 2035.

tillgång efterfrågan samhällsvetenskap förvaltning

Källa: SCB

Tillgången på personer med en generell examen inom samhällsvetenskap och förvaltning beräknas med nuvarande utbildningsdimensionering öka med cirka 35 procent fram till år 2035 till följd av fler examinerade än de som förväntas lämna arbetskraften eller vidareutbilda sig. Omkring 2 250 personer med en generell examen inom samhällsvetenskap och förvaltning beräknas examineras årligen under prognosperioden.

Efterfrågan på personer med en generell examen inom samhällsvetenskap och förvaltning beräknas öka med omkring 20 procent. Stora delar av efterfrågetillväxten beror på den utbildningsväxling som väntas fortsätta till följd av att kompetenskraven ökar inom flera yrken där det tidigare har varit tillräckligt med en kortare utbildning. Därutöver beräknas efterfrågan på samhällsvetare öka i takt med en ökad befolkning och sysselsättning.

Sammanfattningsvis bedöms med nuvarande utbildningsdimensionering en risk för överskott på personer med en generell examen inom samhällsvetenskap och förvaltning 2035.

Årligt nybörjarbehov

Eftersom det bedöms en risk för överskott på personer med generella examina inom samhällsvetenskap och förvaltning 2035 beräknas inte något ökat nybörjarbehov för utbildningsgruppen i denna analys.

Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

vanligaste yrken samhällsvetenskap förvaltning

Av de som tog en generell examen inom samhällsvetenskap, juridik, handel och administration läsåret 2015/16 hade 80 procent av både kvinnor och män en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. Den genomsnittliga månadslönen för de examinerade inom samhällsvetenskap och förvaltning var 40 400 kronor för kvinnor och 44 600 kronor för män 2019. Totalt 77 procent av personerna med en generell examen inom samhällsvetenskap och förvaltning arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.