Generell examen inom personal- och beteendevetenskap

Idag bedöms en god tillgång på nyexaminerade personer med en generell examen inom personal- och beteendevetenskap. Pensionsavgången förväntas bli liten då endast 20 procent i dag är 50 år eller äldre. Dessutom förväntas en andel av examinerade vidareutbilda sig, bland annat inom ekonomi och samhällsvetenskap.

Risk för överskott år 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft med generella examina inom personal- och beteendevetenskap fram till år 2035.

tillgång efterfrågan personal beteende

Källa: SCB

Tillgången på personer med en generell examen inom personal- och beteendevetenskap beräknas med nuvarande utbildningsdimensionering öka med cirka 65 procent. Ökningen förklaras av fler examinerade än de som bedöms lämna arbetskraften. Omkring 2 400 perso­ner med en generell examen inom personal- och beteendevetenskap beräknas examineras årligen under prognospe­rioden.

Efterfrågan på personer med en generell examen inom personal- och beteendevetenskap bedöms öka med drygt 40 procent, främst på grund av att personal- och HR-specialister, i större utsträckning än i dag, antas ha en utbildning inom personal- och beteendevetenskap. Den generella efterfrågetillväxten som uppstår i samband med en växande befolkning medför också en ökad efterfrågan på denna utbildningsgrupp.

Sammanfattningsvis bedöms med nuvarande utbildningsdimensionering en risk för överskott på personer med en generell examen inom personal- och beteendevetenskap 2035.

Årligt nybörjarbehov

Eftersom det bedöms en risk för överskott på personer med en generell examen inom personal- och beteendevetenskap 2035 beräknas inte något ökat nybörjarbehov för utbildningsgruppen i denna analys.

Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

vanligaste yrken personal beteende

Av de som tog en generell examen inom samhällsvetenskap, juridik, handel och administration läsåret 2015/16 hade 80 procent av både kvinnor och män en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. Den genomsnittliga månadslönen för personer med en generell examen inom personal- och beteendevetenskap var 38 900 kronor för kvinnor och 42 800 kronor för män 2019. Totalt 82 procent av de utbildade inom personal- och beteendevetenskap arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.