Generell examen inom ekonomi

Idag bedöms ett balanserat arbetsmarknadsläge för nyexaminerade ekonomer. Pensionsavgångarna väntas bli relativt måttliga fram till år 2035 eftersom drygt 25 procent av de i arbetskraften i dag är 50 år eller äldre. Samtidigt väntas en viss andel vidareutbilda sig inom framför allt närliggande ämnesområden till ekonomi.

Balanserat arbetsmarknadsläge år 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft med generell examen inom ekonomi fram till år 2035.

tillgång efterfrågan ekonomer

Källa: SCB

Tillgången på personer med en generell examen inom ekonomi beräknas med nuvarande dimensionering öka med cirka 45 procent under prognosperioden till följd av fler examinerade än de som beräknas lämna arbetskraften eller vidareutbilda sig. Närmare 6 600 perso­ner med en generell examen inom ekonomi beräknas examineras årligen under prognospe­rioden.

Efterfrågan på personer med en generell examen inom ekonomi bedöms öka med omkring 50 procent under prognosperioden. Nästan hela efterfrågetillväxten beror på den utbildningsväxling som väntas fortsätta till följd av att kompetenskraven ökar inom flera yrken inom ekonomi där det tidigare har varit tillräckligt med en kortare utbildning. Det totala antalet arbetstillfällen inom ekonomiområdet bedöms däremot öka i takt med arbetsmarknaden i genomsnitt.

Sammanfattningsvis beräknas med nuvarande utbildningsdimensionering ett balanserat arbetsmarknadsläge för personer med en generell examen inom ekonomi fram till år 2035.

Årligt nybörjarbehov

Eftersom det bedöms ett balanserat arbetsmarknadsläge för ekonomer 2035 beräknas inte något ökat nybörjarbehov för utbildningsgruppen i denna analys.

Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

vanligaste yrken ekonomer

Av de som tog en generell examen inom samhällsvetenskap, juridik, handel och administration läsåret 2015/16 hade 80 procent av både kvinnor och män en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. Den genomsnittliga månadslönen för personerna med en generell examen inom ekonomi var 46 100 kronor för kvinnor och 57 200 kronor för män år 2019. Totalt 84 procent av personerna med en generell examen inom ekonomi arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018. En generell examen inom ekonomi leder till yrken med stor spridning.