Generell examen inom biblioteks- och informationsvetenskap

Idag bedöms ett varierat arbetsmarknadsläge för de med en generell examen inom biblioteks- och informationsvetenskap. Ett varierat arbetsmarknadsläge kan tolkas som en situation där bedömningar om tillgång på arbetskraft varierar starkt mellan olika arbetsgivare. Pensionsavgång­arna förväntas bli relativt stora under perioden eftersom cirka 45 procent av dem i arbetskraften i dag är 50 år eller äldre.

Varierat arbetsmarknadsläge år 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft med generella examina inom biblioteks- och informationsvetenskap fram till år 2035.

tillgång efterfrågan biblioteks och informationsvetenskap

Tillgången på personer med en generell examen inom biblioteks- och informationsvetenskap beräknas med nuvarande utbildningsdimensionering öka med cirka 10 procent under prognosperioden till följd av fler examinerade än de som bedöms lämna arbetskraften 2035. Närmare 230 bibliotekarier och informationsvetare beräknas examineras per år under prognosperioden.

Efterfrågan på personer med en generell examen inom biblioteks- och informationsvetenskap beräknas öka i ungefär samma takt som tillgången. Befolkningsökningen under prognosperioden väntas medföra en generell efterfrågetillväxt och ett ökat antal förvärvsarbetande inom flera delar av ekonomin där bibliotekarier och arkivarier arbetar.

Sammanfattningsvis beräknas med nuvarande utbildningsdimensionering att dagens varierade arbetsmarknadsläge för bibliotekarier och informationsvetare kvarstår 2035.

Årligt nybörjarbehov

Eftersom det bedöms ett varierat arbetsmarknadsläge 2035 för personer med en generell examen inom biblioteks- och informationsvetenskap beräknas inte något ökat nybörjarbehov för utbildningsgruppen i denna analys.

 Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

Vanligaste yrken 2018 för de förvärvsarbetande i åldern 25-39 år, procent.

vanligaste yrken bibliotek och information

Av de som tog en generell examen inom samhällsvetenskap, juridik, handel och administration läsåret 2015/16 hade 80 procent av både kvinnor och män en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. Den genomsnittliga månadslönen för bibliotekarier och informationsvetarna var 34 200 kronor för kvinnor och 37 600 kronor för män år 2019. Totalt 86 procent av bibliotekarier och informationsvetarna arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.